Abecedný filter

Zoznam slov

Základné informácie
História
Asociačné dohody, Európske hospodárske spoločenstvo, Európske obranné spoločenstvo, Európske politické spoločenstvo, Európsky konvent, Fouchetove plány, História Európskej únie, Prelievanie, Kríza prázdneho kresla, Laekenská deklarácia, Lomské konvencie, Luxemburský kompromis, Obdobie reflexie, Osobnosti EÚ, Plán D, Plévenová iniciatíva, Ropné šoky, Skupina Trevi, Viacrýchlostná Európa , Vývoj členstva
Členovia
Belgicko, Benelux, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Cyprus, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, Višegrádska skupina, Vývoj členstva
Symboly
Symboly EÚ
Budovy európskych inštitúcií
Spaak, Spinelli, Berlaymont, Charlemagne building, Madou tower, Juste Lipse, Delors
Teórie integrácie
Teórie európskej integrácie
Ďaľšie informácie
Eurochambers, Eurokrat, Europe Direct, Eurooptimizmus, Euroscola, Euroskepticizmus , Eurovízia – Európska spevácka súťaž, Federalizmus, Funkcionalizmus, Integračné jadro , Mainstreaming, Mládež, Sacharovova cena, Sociálni partneri, Sociálny dialóg, Supranacionalita, Variabilná geometria, Západný Balkán, Zelená kniha, Správa Lunacek, Správa Estrella , Rokovací poriadok EP, Vypočutie (Híring), Aféra Snowden , Bezpečný prístav (Safe Harbour Agreement), Právo byť zabudnutý na internete , Kodanská dilema , Roll call votes , Show of hands , Konferencia predsedov , Kvestor
Orgány a inštitúcie
Inštitúcie
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo, Európsky parlament, Európske politické strany, Europoslanci, Rada Európskej únie, Predsedníctvo, Coreper, Súdny dvor Európskej únie, Európsky dvor audítorov, Európsky ombudsman, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Eurobarometer, Eurostat, ECHO, EPSO, OLAF
Finančné orgány
Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky investičný fond
Poradné orgány
Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov
Medziinštitucionálne orgány
Úrad pre publikácie, Európsky úrad pre výber pracovníkov, Európska škola verejnej správy
Agentúry
Decentralizované orgány Európskej únie (agentúry)
Agentúry Spoločenstva
Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií, Európska agentúra pre chemické látky, Európska agentúra pre lieky, Európska agentúra pre obnovu, Agentúra pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach, Agentúra Európskej únie pre základné práva, Európska environmentálna agentúra, Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska železničná agentúra, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, Európsky dozorný orgán GNSS, Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie, Fusion for Energy, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny), Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
Európska zahraničná a bezpečnostná politika
Európska obranná agentúra, Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie, Satelitné stredisko Európskej únie
Policajná a súdna spolupráca
Európska policajná akadémia, Európsky policajný úrad, Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie
Výkonné agentúry
Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum, Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť, Výkonná agentúra pre zdravie a ochranu spotrebiteľov, Výkonná agentúra pre výskum, Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru, Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie
Predstavitelia
Európska komisia
Barroso, José Manuel Durão, Ashton, Catherine, Reding, Viviane, Almunia, Joaquín, Kallas, Siim, Kroes, Neelie, Tajani, Antonio, Šefčovič, Maroš, Potočnik, Janez, Rehn, Olli, Piebalgs, Andris, Barnier, Michel, Vassiliou, Androulla, Šemeta, Algirdas, De Gucht, Karel, Geoghegan-Quinn, Máire, Lewandowski, Janusz, Damanaki, Maria, Borg, Tonio, Georgieva, Kristalina, Oettinger, Günther, Hahn, Johannes, Hedegaard, Connie, Füle, Štefan, Andor, László, Malmström, Cecilia, Cioloş, Dacian, Mimica, Neven, Dalli, John (2010-2012), Wallström, Margot Elisabeth (2004-2009), Verheugen, Günter (2004-2009), Barrot, Jacques (2004-2009), Dimas, Stavros (2004-2009), Borg, Joe (2004-2009), Kovács, László (2004-2009), Fischer Boel, Mariann (2004-2009), Ferrero-Waldner, Benita (2004-2009), McCreevy, Charlie (2004-2009), Špidla, Vladimír (2004-2009), Kuneva, Maglena (2007-2009), Orban, Leonard (2007-2009), Samecki, Paweł (2009-2009), Figeľ, Ján (2004-2009), Michel, Louis (2004-2009), Hübner, Danuta (2004-2009), Grybauskaité, Dalia (2004-2009), Mandelson, Peter (2004-2008), Kyprianou, Markos (2004-2008), Frattini, Franco (2004-2008)
Európsky parlament
Schulz, Martin, Farage, Nigel , Le Penová, Marine , Kellerová, Ska, Bové, José, Tsipras, Alexis, Sulík, Richard, Žitňanská, Jana, Škripek, Branislav, Štefanec, Ivan, Csáky, Pál, Nagy, József, Flašíková-Beňová, Monika , Kozlík, Sergej , Kukan, Eduard, Maňka, Vladimír , Mészáros, Alajos, Bauer, Edit , Mikolášik, Miroslav , Neveďalová, Katarína, Paška, Jaroslav, Smolková, Monika, Šťastný, Peter, Záborská, Anna, Zala, Boris, Pöttering, Hans-Gert (predseda 2007-2009), Buzek, Jerzy (2009-2012), Baco, Peter (2004-2009), Belohorská, Irena (2004-2009), Duka-Zólyomi, Árpád (2004-2009), Gaľa, Milan (2004-2009), Hudacký, Ján (2004-2009), Koterec, Miloš (2004-2009), Pleštinská, Zita (2004-2009)
Rada Európskej únie
Corsepius, Uwe
Partneri a členovia
Členské krajiny
Belgicko, Benelux, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Kandidátske krajiny
Kandidátske krajiny, Macedónsko, Chorvátsko, Turecko
Asociované krajiny
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko
Susedné krajiny
Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Líbya, Maroko, Moldavsko, Palestína, Sýria, Tunisko, Ukrajina
Európsky hospodársky priestor
Európske združenie voľného obchodu, Európsky hospodársky priestor, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko
Globálni partneri
Asean, Austrália, Čína, India, Japonsko, Kanada, Mercosur, Nový Zéland, Rusko, USA
EÚ a SR
Inštitúcie EÚ v SR
Informačná kancelária EP, Zastúpenie EK v SR
SR v inštitúciách EÚ
Balko, Ladislav, Bauer, Edit, Flašíková-Beňová, Monika, Kozlík, Sergej, Kukan, Eduard, Maňka, Vladimír, Mészáros, Alajos, Mikolášik, Miroslav, Neveďalová, Katarína, Paška, Jaroslav, Smolková, Monika, Schwarcz, Juraj, Šefčovič, Maroš, Šťastný, Peter, Šváby, Daniel, Záborská, Anna, Zala, Boris
EÚ politika v inštitúciách SR
Ministerstvá SR, Úrad vlády, Výbor NR SR pre európske záležitosti
Ďaľšie informácie
Minerva, NADSME, SACR, SARIO, Slovensko a EÚ – vzťahy do členstva
EÚ a svet
Globálni partneri
TTIP, Čína, India
Vonkajšie pôsobenie EÚ
Bojové jednotky, Európska obranná agentúra, Inštitút pre obranné štúdie, Petersburské úlohy
Medzinárodné organizácie
Európska banka pre obnovu a rozvoj, Svetová banka, Európske združenie voľného obchodu, Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie, NATO, OPEC, OAPEC, APEC, Čiernomorská hospodárska spolupráca, NAFTA, Africá únia, Liga arabských štátov, Rada baltských štátov, WTO, SAARC, OECD, Rada Európy, ZEU, International Visegrad Fund
Fungovanie EÚ
Základné informácie
EÚ ako reprezentatívna demokracia, Databáza OEIL, Jazyky EÚ, Komitológia, Komunitárna a medzivládna metóda, Medzivládne konferencie, Národný strategický referenčný rámec, Otvorená metóda koordinácie, Právna identita EÚ, Právomoci EÚ, Subsidiarita, Summit, Symboly EÚ, Troika, Ústavná zmluva, Vážené hlasovanie , Hodnotenie dopadov, Zmierovací výbor, Riadny legislatívny postup
Európska legislatíva
Amsterdamská zmluva, EURLEX, Jednoduchá väčšina, Jednomyseľnosť, Konštruktívne zdržanie sa, Kvalifikovaná väčšina, Legislatívny proces – procedúry, Luxemburský kompromis, Posilnená kvalifikovaná väčšina, Právne akty EÚ, PreLex, Smernica, Oznámenie, Memo, FEFIT, Spravodajca, Subsidiarita, Supranacionalita, Televízia bez hraníc
Inštitucionálny vývoj
Luxemburský kompromis, Obdobie reflexie, Plán D
Hospodárske riadenie
Hospodárske riadenie EÚ, Pakt stability a rastu , Balík šiestich legislatívnych aktov (tzv. six pack) , Balík dvoch legislatívnych aktov, Stratégia Európa 2020 , Pakt euro plus, Ročný prieskum rastu, Európsky semester, Program stability, Národný program reforiem, Špecifické odporúčania EK, Riešenie makroekonomických nerovnováh, Postup pri nadmernom deficite, Sankcie za rozpočtové prešľapy, Euroval 1, Euroval 2, Trojka, Fiškálna zmluva, Bondy stability, Banková únia, Jednotný mechanizmus bankového dohľadu, Schéma garancií vkladov, Fond na ozdravenie bánk (rezolučný fond), Priame monetárne transakcie ECB (OMT), Fiškálna kapacita
Politiky EÚ
Rozširovanie
Absorpčná kapacita, Biela kniha, Bilaterálna medzivládna konferencia, Europeizácia, Kodanské kritériá, Predvstupová pomoc, Predvstupové rokovania, Princíp regaty, Prístupové kritériá, TAIEX, Taksim, Vývoj členstva
Hospodárska politika / euro
Záruka pre mladých , Investičný plán pre Európu, Európsky fond pre strategické investície , Európsky portál investičných projektov , Európske centrum investičného poradenstva , Flexikurita, Severský sociálny model, Eureka, Eurozóna, Európske združenie voľného obchodu, Konvergenčné kritériá, Pakt stability a rastu, REACH, Spoločná obchodná politika, Obchodné dohody , Systém všeobecných preferencií , Kultúrna výnimka , Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Trvalo udržateľný rozvoj, Štátna pomoc, TTIP, ISDS, Vedomostná spoločnosť, Vedomostná spoločnosť na Slovensku, Lisabonská stratégia
Vzdelávanie, veda, výskum
Erasmus pre všetkých , Akcia Jeana Monneta, Bolonský proces, COMENIUS, e-Europa, Európsky inštitút technológie, Erazmus, Europass, Európske združenie univerzít, EURYDICE, Galileo (Európsky systém satelitnej navigácie), Grundtvig, Program Mládež , Rámcový výskumný program , Horizont 2020, Satelitné stredisko EU
Poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj, EU fondy
Spoločná poľnohospodárska politika, Kvóty na cukor , Zazelenanie SPP (Greening), Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Trvalo udržateľný rozvoj
Zahraničná a bezpečnostná politika
Bojové jednotky, European Endowment for Democracy, Eurocorps, EUROFOR / EUROMAFOR, Európska obranná agentúra, Inštitút pre obranné štúdie, Krajiny ACP / AKT, Petersburské úlohy, Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, Vysoký predstaviteľ EÚ pre SZBP, ZEU
Rozpočet a financie
Agenda 2000, Safety net, Reversed Safety Net , Záväzky rozpočtu EÚ , Platby rozpočtu EÚ, Pozičný dokument Európskej komisie , Vlastné zdroje rozpočtu , Partnerská dohoda, Britský rabat, Finančná perspektíva, Rozpočet Únie
Infraštruktúra
Connecting Europe, Helsinské koridory, Program Marco Polo, Spoločná dopravná politika, Transeurópske siete
Energetika
Biomasa, Backloading , Sieť korešpondentov energetickej bezpečnosti - (NESCO), Connecting Europe
Životné prostredie
Circular economy, Biomonitoring, Greenwashing, Biodiverzita, Biomasa, REACH, SEA, Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Systém obchodovania s emisiami, Trvalo udržateľný rozvoj, IPCC - Medzivládny panel pre klimatické zmeny
Spravodlivosť a vnútro
Európske občianstvo, Európsky zatykač, Haagsky program, Protikorupčná správa , Europol, Schengenská dohoda, Brüstle vs Greenpeace
EÚ a občania
Politické strany a zoskupenia
Skupina EĽS, Skupina Socialistov a demokratov, Skupina Aliancie liberálov a demokratov pre Európu , Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov , Európa slobody a demokrracie , Spitzenkandidat, UKIP, Národný front, Strana slobody , Alternatíva pre Nemecko
Komunikácia s občanmi
Európsky rok občanov 2013, Plán D
Práva občanov
Charta základných práv, Charta základných sociálnych práv pracovníkov
Zamestnanie a štúdium
Erazmus, Equal, SOCRATES
EÚ fondy
NUTS, Európsky investičný fond, Európsky sociálny fond, Štrukturálne fondy
(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies