Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) je medzinárodná finančná inštitúcia. Vznikla v roku 1990 a sídlo má v Londýne, ale svoje rezidenčné kancelárie má aj v ďalších krajinách svojej pôsobnosti vrátane SR. Slovensko je členom EBRD od roku 1993. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBRD vykonáva minister financií, prípadne guvernér NBS.

Poslaním EBRD je pomoc transformujúcim sa krajinám strednej a východnej Európy, strednej Ázie a južného a východného Stredozemia pri rozvíjaní ich trhovo orientovaných hospodárstiev. Konkrétne sa EBRD snaží napomôcť rozvíjať súkromný sektor v rámci daného hospodárstva investičnými operáciami a mobilizáciou zahraničného a domáceho kapitálu. V súčasnosti sa EBRD formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami angažuje v 30 krajinách od strednej a východnej Európy až po strednú Áziu a v 4 krajinách južného a východného Stredozemia – Egypt, Jordánsko, Maroko a Tunisko.

EBRD svojimi investíciami podporuje: štrukturálne a sociálne reformy; konkurencieschopnosť, privatizáciu a podnikanie; posilnenie finančných inštitúcií a právneho systému; rozvoj potrebnej infraštruktúry na podporu súkromného sektora a adaptácia silného korporačného riadenia vrátane energetickej efektívnosti. Akcionármi EBRD je 64 krajín a samostatný vklad má Európska únia a Európska investičná banka.

Činnosť EBRD v Slovenskej republike sa sústreďuje na podporu malých a stredných podnikov, podporuje investície do infraštruktúry, energetickej bezpečnosti a efektívnosti a cezhraničnej spolupráce. Banka pre obnovu a rozvoj v roku 2017 finančne podporila 412 projektov v celkovom objeme 9,67 miliardy EUR. Z toho na slovenské projekty smerovalo 108 miliónov EUR. Od roku 1993 banka na Slovensku podporila už 138 projektov. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBRD vykonáva minister financií Slovenskej republiky, jeho zástupcom je guvernér Národnej banky Slovenska.

Ďalšie zdroje: