V súčasnosti má Európsky parlament 751 poslancov z 28 členských krajín EÚ. Od roku 1979 sú volení priamym všeobecným hlasovaním. Kreslá sa rozdeľujú podľa počtu obyvateľov každého členského štátu.

 

Voľby sa opakujú každých 5 rokov. Viac ako tretinu europoslancov tvoria ženy. Poslanci sa pri práci v Európskom parlamente zoskupujú podľa politickej príslušnosti, nie podľa štátnej príslušnosti.

 

Pracovné podmienky europoslancov definuje štatút poslancov z roku 2009. Tento dokument okrem iného definuje napr. jazykovú rôznorodosť práce poslancov alebo výšku ich platu. Výška platu europoslancov je stanovená na 38,5 % základného platu sudcu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu a podlieha dani EÚ. Po dovŕšení 63 rokov života majú bývalí europoslanci nárok na starobný dôchodok. Tento dôchodok predstavuje 3,5 % platu za každý celý rok výkonu mandátu, ale úhrnom najviac 70 % platu.

 

Od 1.1. 2012 nadobudol účinnosť aj kódex správania poslancov EÚ, ktorý okrem iného definuje, že by mali by pri výkone svojho mandátu konať výlučne „vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce uplatňovať nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči povesti Parlamentu“. Okrem iného tiež vymedzuje konflikt záujmov a stanovuje povinnosť predkladať vyhlásenie o finančných záujmoch. Pre usmernenie poslancov pri výklade týchto etických pravidiel existuje Poradný výbor pre správanie poslancov. Tvoria ho piati poslanci. Vo funkcii predsedajúceho sa striedajú po 6 mesiacoch.

 

Slovensko má aktuálne 13 europoslancov, z toho 3 ženy. Poslanci majú nárok na osobných asistentov, ktorí im pomáhajú pri výkone ich funkcie. Medzi mladými ľuďmi sú obľúbené aj možnosti stáže v kancelárii europoslancov.

 

Príbuzné heslá:

Ďalšie zdroje informácií: