Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je poradný orgán EÚ. Zastupuje organizácie zamestnancov a zamestnávateľov a iné záujmove skupiny. Funguje ako most medzi inštitúciami EÚ a občanmi EÚ.

 

Pre Európsku komisiu, Radu EÚ a Európsky parlament vypracováva a vydáva stanoviská. Tvorí ho 350 členov zo všetkých krajín EÚ. Predsedom je Luca Jahier. Sídlo je Brusel (Belgicko).

 

Členovia zastupujú organizácie zamestnancov a zamestnávateľov a sociálne záujmové skupiny z členských krajín EÚ. Nominujú ich národné vlády a vymenúva ich Rada EÚ na obdobie 5 rokov s možnosťou obnovy mandátu. Počet členov závisí od počtu obyvateľov danej krajiny. EHSV volí svojho predsedu a dvoch podpredsedov na obdobie dva a pol roka. Členovia výboru sú zaradení do 3 skupín: zamestnávatelia, pracovníci a iné záujmové skupiny (napr. poľnohospodári, slobodné povolania, spotrebitelia). Členovia sa rozhodujú sami, do ktorej skupiny chcú patriť. Dobrovoľne môžu tiež vytvárať kategórie, v rámci ktorých pracujú špecifickejšie na témach hospodárskeho alebo sociálneho záujmu, ktorými sú: 1) MSP, remeselná výroba a slobodné povolania, 2) poľnohospodári, 3) spotrebitelia a životné prostredie, 4) sociálne hospodárstvo a 5) doprava.

 

EHSV poskytuje záujmovým skupinám možnosť oficiálne sa vyjadriť k legislatívnym návrhom EÚ. Zabezpečuje, aby sa politika a právne predpisy EÚ prispôsobili hospodárskym a sociálnym podmienkam prostredníctvom hľadania konsenzu pre spoločné dobro, propaguje participatívny charakter EÚ a presadzuje hodnoty európskej integrácie. Členovia pracujú pre EÚ, nezávisle od vlád svojich krajín. Stretávajú sa 9-krát ročne. Stanoviská sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov. EHSV vydáva približne 160 až 190 stanovísk a informačných správ ročne. EHSV konzultuje ekonomické otázky s Európskym parlamentom, Radou EÚ aj Európskou komisiou (asi 70 % prípadov). Výbor takisto vydáva stanoviská k svojim vlastným iniciatívam (asi 21 % prípadov). Asi 9 % práce tvoria prieskumné stanoviská väčšinou na žiadosť predsedajúcej krajiny EÚ.