Európsky parlament je hlavným legislatívnym orgánom EÚ. Poslancov Európskeho parlamentu volia voliči v priamych voľbách vo všetkých členských štátoch EÚ každých 5 rokov.

 

Posledné voľby boli 23. – 26. mája 2019. Aktuálne má parlament 746 zástupcov. Slovensko zastupuje 13 europoslancov. Podľa návrhu na prerozdelenie kresiel Slovensku jeden pribudol, ale začne uplatňovať svoj mandát až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Po voľbách v roku 2019  sa predsedom stal taliansky poslanec z tábora socialistov David-Maria Sassoli. Parlament vykonáva svoju každodennú činnosť vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Sídlo je v Štrasburgu (Francúzsko), Bruseli (Belgicko) a Luxemburgu (Luxembursko).

Európsky parlament má tri hlavné právomoci (legislatívne, kontrolné a rozpočtové). Parlament má spolu s Radou právomoc prijímať a meniť právne predpisy EÚ. Rozhoduje o medzinárodných dohodách a o rozširovaní EÚ. Okrem legislatívnych právomoci má aj kontrolnú rolu a spolu s Radou schvaľuje rozpočet EÚ. Parlament tiež dohliada na prácu Komisie a iných orgánov EÚ a spolupracuje s národnými parlamentmi krajín EÚ.

Práca Parlamentu prebieha na niekoľkých úrovniach. Špecializované výbory sú miestom na odbornú prípravu legislatívy. Riadnych parlamentných výborov v deviatom funkčnom období parlamentu je 20, podvýbory sú 2. Ich politické zloženie odráža politické zloženie Pléna parlamentu. Poslanci Európskeho parlamentu sú tiež rozdelení do politických skupín podľa ideologických smerov. V súčasnosti je ich v parlamente 7. Poslanci, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sú známi ako nezaradení poslanci. Plenárna schôdza je dôležitý prvok činnosti Európskeho parlamentu a predstavuje vyvrcholenie legislatívnej práce, ktorá prebieha v parlamentných výboroch a politických skupinách. Vzťahy s parlamentami krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ, udržiava Európsky parlament prostredníctvom tzv. medziparlamentných delegácií. Tých je aktuálne 44, slovenskí europoslanci zasadajú v 18 z nich.