Voľby do Európskeho parlamentu budú na Slovensku najbližšie v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 hodiny. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Voliči na Slovensku musia voliť v príslušnej volebnej miestnosti na základe svojej adresy trvalého pobytu.

Ak volič nemôže hlasovať vo volebnom obvode, v ktorom je zaregistrovaný, môže požiadať obecný úrad o voličský preukaz, ktorý mu umožní hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska. Právo voliť a byť volený sa stalo základným právo po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy.

Registrácia na voľby nie je potrebná. Ak však nemôžete hlasovať vo volebnom obvode, v ktorom ste registrovaný, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať najneskôr jeden pracovný deň pred dňom volieb. Ak pochádzate z inej krajiny EÚ a máte trvalý pobyt na Slovensku, môžete voliť na Slovensku. V tomto prípade je potrebné požiadať o zápis do zoznamu voličov najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu osobne, listom, elektronicky alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. Právo voliť na území Slovenskej republiky má aj občan SR, ktorý nemá na Slovensku trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu EÚ a v deň konania volieb sa zdržiava na území SR. Takýto volič môže voliť na základe slovenského cestovného dokladu. Okrsková volebná komisia ho dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Volič je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách ale možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Voľba poštou ani voľba prostredníctvom zástupcu na Slovensku možná nie je. Voliť v európskych voľbách kandidátov zo Slovenska zo zahraničia nie je možné. Ľudia žijúci v iných krajinách EÚ môžu dať svoj hlas iba kandidátom zaregistrovaným v krajine svojho bydliska. Ak chcú hlasovať za kandidátov z ich domovskej krajiny, musia byť v deň volieb na Slovensku prítomní. Počas európskych volieb je na Slovensku len jeden národný volebný obvod, čo znamená, že ľudia z celej krajiny si vyberajú z rovnakých kandidátskych listín. Podľa predpisov EÚ musia všetky krajiny počas volieb používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie. Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci zoznamu strany, ktorú volia. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na volebnom lístku.