Generálny sekretariát Európskej komisie zodpovedá za zabezpečenie celkovej konzistentnosti činnosti Komisie – či už pri tvorbe nových politík, alebo pri ich uplatňovaní v ostatných inštitúciách EÚ. Podporuje Komisiu ako celok.

Poskytuje podporu všetkým útvarom Komisie a pomáha plniť záväzky EÚ. Úzko spolupracuje priamo s komisármi a ďalšími inštitúciami EÚ. Jeho hlavnou úlohou je podpora súladu celej Komisie pri vytváraní a schvaľovaní nových európskych politík.

Medzi úlohy generálneho sekretariátu patrí riadiť a koordinovať prácu v rámci celej Komisie tak, aby sa zabezpečil súlad všetkých iniciatív s politickými prioritami. Sekretariát ďalej riadi rozhodovací proces Komisie a koná ako spojovací článok medzi Komisiou a ostatnými inštitúciami a orgánmi. Ďalej je úlohou zabezpečovať, aby sa Komisia mohla pri svojej práci oprieť o efektívnu, transparentnú a výkonnú administratívu a stáť na čele rozvoja politík v určitých prierezových politických oblastiach. Dôležitou úlohou sekretariátu je aj sledovať, či sa správne dodržali všetky procedurálne postupy a či sa zrealizovali všetky potrebné verejné konzultácie. Sekretariát je podriadený predsedovi Komisie. Na jeho čele je generálny tajomník a jeho štruktúra je podobná vnútornému členenie Generálnych riaditeľstiev.

Ďalšie zdroje: