Regionálna politika je investičnou politikou EÚ. Zameriava sa na regióny a mestá s cieľom posilniť hospodársky rast, tvorbu pracovných miest, udržateľný rozvoj a zlepšenie kvality života. Je tiež formou solidarity a sústreďuje pomoc do menej rozvinutých regiónov. Investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

 

 

Regionálna politika sa zameriava na zníženie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov, ktoré medzi európskymi regiónmi stále existujú. Pretrvávanie týchto rozdielov by podkopalo niektoré zo základných kameňov EÚ vrátane veľkého jednotného trhu a meny eura. Financovanie sa zameriava na štyri hlavné priority:

 

Počas obdobia 2014–2020 preinvestuje EÚ v európskych regiónoch celkovo 351 miliárd EUR. Regionálna politika sa realizuje predovšetkým prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu. Za riadenie fondov sú zodpovedné ústredné a miestne verejné orgány v spolupráci s Európskou komisiou. Tieto riadiace orgány vyberajú, financujú a monitorujú projekty, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym potrebám. Poskytujú informácie o možnostiach financovania potenciálnym príjemcom vrátane: verejných orgánov; súkromného sektora (podnikov); univerzít alebo združení a mimovládnych organizácií.