Rozpočet EÚ je financovaný z rôznych zdrojov, napríklad z príspevku vo výške určitého percenta hrubého národného dôchodku každého členského štátu. Prostriedky z rozpočtu sa používajú na rôznorodé ciele, ako napríklad zvyšovanie životných štandardov chudobnejších regiónov a zaistenie potravín bezpečných pre zdravie. O výške rozpočtu a jeho použití rozhodujú na návrh Komisie spoločne Rada a Parlament. Za jeho využívanie zodpovedá Komisia. Krajiny EÚ a Komisia spoločne zodpovedajú za takmer 80 % rozpočtu.

O rozpočte rozhodujú inštitúcie spoločne. Komisia predkladá návrh rozpočtu Rade a Parlamentu, ktorí ho schvaľujú. Majú právo ho meniť, no i v prípade rozdielnych názorov musia dosiahnuť kompromis. V každoročnom rozpočte sa stanovujú sumy v súlade s vopred odsúhlaseným plánom známym ako viacročný finančný rámec. Takýmto spôsobom môže EÚ účinne plánovať financovanie programov na viac rokov dopredu. Súčasný finančný rámec platí od roku 2014 do roku 2020. Konečnú zodpovednosť za prideľovanie rozpočtu nesie Komisia. Až 80 % z fondov EÚ však spravujú vlády krajín EÚ. V prípade neoprávnených platieb Komisia spolupracuje s dotknutými krajinami na vrátení prostriedkov do rozpočtu. Informácie o organizáciách a spoločnostiach, ktoré dostávajú finančné prostriedky EÚ, sa v záujme transparentnosti uverejňujú.

Medzi zdroje príjmov EÚ patria príspevky od členských štátov, dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ, ale aj pokuty od podnikov za nedodržanie pravidiel EÚ. Krajiny EÚ sa na niekoľko rokov dopredu dohodli na objeme rozpočtu a jeho príjmovej stránke. Rozpočet EÚ podporuje rast a vytváranie pracovných miest. V rámci kohéznej politiky sa z neho financujú investície zamerané na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi krajinami a regiónmi EÚ. Takisto pomáha rozvoju vidieckych oblastí v Európe. Rozpočet EÚ je financovaný najmä z vlastných zdrojov (98 %) doplnených o iné zdroje príjmu. Je založený na tom, že výdavky nesmú byť vyššie ako príjmy a má zabudované mechanizmy kompenzácie pre niektoré krajiny EÚ.

Z rozpočtu EÚ sa financujú rôznorodé činnosti od rozvoja vidieckych oblastí a zachovania životného prostredia po ochranu vonkajších hraníc a podporu ľudských práv. Rozpočet EÚ sa člení na 6 oblastí výdavkov (1) konkurencieschopnosť a udržateľný rast, 2) zachovanie a riadenie prírodných zdrojov, 3) občianstvo, sloboda, bezpečie a spravodlivosť, 4) EÚ ako globálny aktér, 5) administratíva a 6) kompenzácie. V roku 2017 bol rozpočet EÚ 157, 9 miliárd Eur. Slovensko prispelo v roku 2017 do rozpočtu EÚ sumou 600 miliónov EUR. V tom istom roku dostalo Slovensko finančné prostriedky EÚ vo výške 1,65 miliardy EUR. Z toho 815 miliónov EUR (50 %) bolo poskytnutých na regionálnu politiku (pre porovnanie priemer EÚ28 je 27 %). Výdavky na poľnohospodárstvo predstavovali 617 miliónov EUR (38 %). Suma 191 miliónov EUR (12 %) tvorila ýdavky na výskum a vývoj tvorili (pre porovnanie priemer EÚ28 je 14 %).

Ďalšie zdroje: