Dopravná politika EÚ pomáha udržiavať dynamiku európskeho hospodárstva a rozvíja modernú sieť infraštruktúry. Tá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie a zároveň podporuje udržateľné a digitálne riešenia. Cieľom dopravnej politiky EÚ je zabezpečiť plynulý, efektívny, bezpečný a voľný pohyb osôb a tovarov prostredníctvom integrovaných sietí, ktoré využívajú všetky dopravné prostriedky (cestná, železničná, vodná a letecká doprava). Dopravná politika sa takisto venuje širokému záberu otázok súvisiacich so zmenou klímy, právami cestujúcich, ekologickými palivami, inováciami či s odstraňovaním byrokracie v colnom styku v prístavoch.

Doprava má zásadný význam pre zabezpečenie voľného pohybu osôb, služieb a tovaru. Doprava takisto významne prispieva k hospodárstvu, pričom predstavuje viac ako 9 % hrubej pridanej hodnoty EÚ (príspevok k hospodárstvu). Samotné dopravné služby predstavovali v roku 2016 hrubú pridanú hodnotu vo výške približne 664 mld. EUR a bolo v nich zamestnaných približne 11 miliónov ľudí. Oblasť dopravy upravuje hlava VI (články 90 až 100) Zmluvy o fungovaní EÚ a predstavuje jednu z najstrategickejších oblastí spoločnej politiky. Budúca politika bude z veľkej časti vychádzať z bielej knihy z roku 2011. Obsahuje 40 iniciatív zameraných na tvorbu rastu, pracovných miest, znižovanie závislosti od dovozu ropy a na zredukovanie uhlíkových emisií v tomto sektore o 60 % do roku 2050.

Zavádzanie udržateľných a inovatívnych dopravných prostriedkov zohráva dôležitú úlohu z hľadiska cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy. Spoločnosť sa stáva čoraz mobilnejšou. Politika EÚ preto podporuje dopravné systémy pri riešení týchto hlavných výziev:

  • preťaženie cestnej a leteckej dopravy
  • udržateľnosť: doprava stále závisí od ropy, a to platí pre väčšinu jej energetických potrieb; je to environmentálne aj ekonomicky neudržateľné
  • kvalita ovzdušia: do roku 2050 musí EÚ znížiť emisie z dopravy o 60 % v porovnaní s úrovňou v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, a ďalej znižovať znečistenie spôsobené vozidlami
  • infraštruktúra: kvalita dopravnej infraštruktúry je v rámci EÚ rôznorodá
  • hospodárska súťaž: odvetvie dopravy EÚ musí čeliť narastajúcej konkurencii zo strany rýchlo sa rozvíjajúcich trhov dopravy v iných regiónoch sveta.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Doprava

Právne predpisy – Doprava

Eurostat – Štatistika o doprave a obchode EÚ

Európska komisia – Hlavné témy v oblasti dopravy

Európska komisia – Prehľad výsledkov v oblasti dopravy podľa krajín EÚ

Fiala, Petr, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová, 2018. Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 259, 574 – 582.

Euractiv.sk – Doprava