Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou bankou 19 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro. Jej hlavnou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a zachovávať tak kúpnu silu jednotnej meny.

ECB je inštitúcia EÚ, ktorá je jadrom Eurosystému a v rámci bankového dohľadu jadrom jednotného mechanizmu dohľadu. Sídlom je budova bývalej veľkoobchodnej tržnice vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko.

Najvyšším rozhodovacím orgánom ECB je Rada guvernérov, ktorú tvorí šesť členov Výkonnej rady a guvernéri národných centrálnych bánk devätnástich krajín eurozóny. Rada prijíma usmernenia a rozhodnutia potrebné na zabezpečovanie plnenia úloh. Ďalej určuje menovú politiku eurozóny; patrí sem prijímanie rozhodnutí o cieľoch menovej politiky, kľúčových úrokových sadzieb a tvorby menových rezerv Eurosystému, ako aj prijímanie usmernení na realizáciu týchto rozhodnutí. Rada zvyčajne zasadá dvakrát za mesiac v hlavom sídle ECB. Každých šesť týždňov hodnotí hospodársky a menový vývoj a prijíma rozhodnutia o menovej politike. Od vstupu Litvy do eurozóny dňa 1. januára 2015 bol zavedený rotujúci systém hlasovania, na základe ktorého sa guvernéri národných centrálnych bánk vo výkone hlasovacích práv striedajú. Funkčné obdobie guvernérov národných centrálnych bánk je minimálne päťročné. K ďalším orgánom patrí Výkonná rada, Generálna radaRada pre dohľad.

ECB je politicky nezávislá, čo prispieva k zachovaniu cenovej stability. ECB, národné centrálne banky ani členovia ich rozhodovacích orgánov nemôžu vyžadovať ani prijímať pokyny od inštitúcií alebo orgánov EÚ, od vlád členských štátov EÚ ani od iných orgánov. Finančné záležitosti ECB sa spravujú oddelene od finančných záležitostí EÚ. ECB má vlastný rozpočet. Základné imanie ECB upisujú a splácajú národné centrálne banky krajín eurozóny.

Ďalšie zdroje: