Európska investičná banka (EIB) poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov EÚ, a to v rámci EÚ aj mimo nej. Predstavenstvo tvorí jeden člen za každú krajinu EÚ a jeden člen z Európskej komisie. Investičná banka vznikla v roku 1958 a sídlom je Luxemburg, Luxembursko.

EIB je v spoločnom vlastníctve krajín EÚ. Jej cieľom je podporovať potenciál Európy v oblastiach zamestnanosti a rastu, podporovať opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a presadzovať politiky EÚ mimo Únie. EIB si požičiava peniaze na kapitálových trhoch a za výhodných podmienok poskytuje úvery na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Približne 90 % úverov sa realizuje v rámci EÚ. Banka nevyužíva nijaké finančné prostriedky z rozpočtu EÚ. EIB poskytuje 3 hlavné typy produktov a služieb. Úvery – tvoria približne 90 % jej celkových finančných záväzkov. Banka požičiava klientom všetkých veľkostí s cieľom podporiť rast a zamestnanosť a táto podpora často pomáha pritiahnuť ďalších investorov. Kombinované financovanie – klientom umožňuje kombinovať financovanie EIB s inými investíciami. Poradenstvo a technická pomoc – cieľom je maximalizácia hodnoty peňazí. EIB poskytuje priame úvery v sume vyše 25 miliónov EUR. V prípade menších úverov otvára úverové linky pre finančné inštitúcie, ktoré potom požičiavajú prostriedky veriteľom.

Akcionármi EIB sú všetky členské krajiny EÚ. Rozhodnutia prijímajú: Rada guvernérov, Predstavenstvo a Riadiaci výbor. Radu guvernérov tvoria ministri (hlavne ministri financií) zo všetkých krajín EÚ. Určuje všeobecnú úverovú politiku. Predstavenstvo na čele s prezidentom banky tvorí 28 členov, ktorých vymenúvajú krajiny EÚ, a jeden člen, ktorého vymenúva Európska komisia. Predstavenstvo schvaľuje operácie poskytovania a prijímania pôžičiek. Riadiaci výbor je výkonný orgán banky, ktorý zabezpečuje bežnú ekonomickú činnosť.

EIB rozhoduje o prijímaných a poskytovaných úveroch na základe výhodnosti každého projektu a príležitostí dostupných na finančných trhoch. V rámci EÚ má osobitné úverové priority. Mimo EÚ podporuje politiky Únie v oblasti rozvoja a spolupráce na celom svete. Ako nezávislý orgán banka prijíma vlastné rozhodnutia o svojich prijímaných a poskytovaných úveroch. Spolupracuje s ostatnými inštitúciami EÚ, najmä s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou EÚ. Ak podnikáte alebo pracujete vo verejnom sektore a máte projekt, ktorý by mohol prispieť k dosiahnutiu cieľov politiky EÚ, mohli by ste mať nárok na úver z EIB. Ak chcete požiadať o úver, kontaktujte EIB prostredníctvom e-mailu, online formulára alebo kancelárií EIB uvedením dostatočných informácií, ktoré umožnia banke posúdiť, či váš projekt spĺňa ciele úveru a obsahuje dobre vypracovaný podnikateľský plán.

Ďalšie zdroje: