Európska komisia je výkonný orgán Európskej únie. Je politicky nezávislá a reprezentuje celoeurópske záujmy. Navrhuje európsku legislatívu a sama implementuje nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

 

Komisiu tvorí 28 komisárov, jeden za každý členský štát. Na ich čele stojí predseda komisie, ktorý zodpovedá za rozdelenie portfólií medzi komisárov. Aktuálne je predsedníčkou komisie Ursula von der Leyen. Vo funkcii vystriedala Jean-Claude Junckera. Okrem predsedu má Komisia 7 podpredsedov a 20 komisárov, z ktorých každý riadi svoju agendu podľa prideleného generálneho riaditeľstva, tzv. DG (Directorates-General). Sídlom Komisie je Brusel (Belgicko). Okrem oficiálneho sídla má Komisia svoje zastúpenie aj v každej z členských krajín EÚ.

 

Komisia má štyri hlavné kompetencie: navrhuje zákony, spravuje európske politiky a prerozdeľuje rozpočet, spolu so Súdnym dvorom Európskej únie vynucuje dodržiavania európskych zákonov a reprezentuje Európsku úniu navonok a to hlavne v oblastiach obchodnej politiky a humanitárnej pomoci. Pri návrhoch legislatívy má Komisia špeciálnu úlohu medzi inštitúciami EÚ a to ochranu záujmov EÚ a občanov EÚ. Konzultuje pri tom často priamo odborníkov alebo občanov. Komisia ďalej navrhuje ročné rozpočty pre schválenie v Európskom parlamente a Rade a dozerá nad spravovaním európskych peňazí. Komisia rozhoduje kolektívne. Predseda a podpredsedovia organizujú svoju prácu podľa prioritných oblastí v spolupráci s príslušných komisárom a rozhodujú na základe konsenzu. V niektorých prípadoch prebieha hlasovanie. Každý komisár má pri hlasovaní jeden hlas a všetci spolu nesú rovnakú zodpovednosť za rozhodnutia. Komisia uverejňuje svoje pracovné plány a správy o výsledkoch činnosti každý rok v rámci strategického plánovania a programovania.

 

Generálnych riaditeľstiev je celkovo 31. Tieto presne špecifikujú agendu a témy, ktorým sa Komisia venuje.

 • AGRI - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • BUDG - Rozpočet
 • CLIMA - Opatrenia v oblasti klímy
 • COMM - Komunikácia
 • COMP - Hospodárska súťaž
 • CONNECT - Komunikačné siete, obsah a technológie
 • DEVCO - Medzinárodná spolupráca a rozvoj
 • DGT - Preklad
 • DIGIT - Informatika
 • EAC - Vzdelávanie, mládež, šport a kultúra
 • ECFIN - Hospodárske a finančné záležitosti
 • ECHO - Pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ
 • EMPL - Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
 • ENER - Energetika
 • ENV - Životné prostredie
 • EUROSTAT - Eurostat – európske štatistiky
 • FISMA - Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov
 • GROW - Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
 • HOME - Migrácia a vnútorné záležitosti
 • HR - Ľudské zdroje a bezpečnosť
 • JRC - Spoločné výskumné centrum
 • JUST - Spravodlivosť a spotrebitelia
 • MARE - Námorné záležitosti a rybárstvo
 • MOVE - Mobilita a doprava
 • NEAR - Európska susedská politika a rokovania o rozšírení
 • REGIO - Regionálna a mestská politika
 • RTD - Výskum a inovácia
 • SANTE - Zdravie a bezpečnosť potravín
 • SCIC - Tlmočenie
 • TAXUD - Dane a colná únia
 • TRADE - Obchod

Ďalšie zdroje informácií: