Európska rada je jednou zo siedmich oficiálnych inštitúcií EÚ. Stretávajú sa na nej lídri krajín EÚ (samit Európskej rady) s cieľom určiť politický program Únie. Predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ.

Stretávajú sa (zvyčajne štvrťročne) na zasadnutiach samitu medzi lídrami krajín EÚ, ktoré vedie stály predseda, ktorým je aktuálne Donald Tusk. Okrem hláv štátov alebo predsedov vlád krajín EÚ, sú členovia Európskej rady aj predseda Európskej komisie a vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Európska rada vznikla ako neformálne fórum už v roku 1974. Formálny status má od roku 1992 a oficiálnou inštitúciou EÚ je od roku 2009. Sídlom je Brusel, Belgicko.

Európska rada má niekoľko právomoci. Rozhoduje o celkovom smerovaní a politických prioritách EÚ, avšak neprijíma právne predpisy. Zaoberá sa zložitými a citlivými otázkami, ktoré nie je možné riešiť na nižších úrovniach medzivládnej spolupráce. Stanovuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, pričom zohľadňuje strategické záujmy EÚ a obranné dôsledky. Navrhuje a vymenúva volených kandidátov do určitých vysokých funkcií na úrovni EÚ, ako sú ECB a Komisia. V prípade iných otázok, sa môže angažovať tak, že požiada Európsku komisiu, aby vypracovala návrh na jej riešenie alebo ju postúpi Rade EÚ, aby sa ňou zaoberala.

Radu zvoláva a vedie jej predseda, ktorého si sama volí na jedenkrát obnoviteľné obdobie dva a pol roka. Predseda zastupuje EÚ aj navonok. Zvyčajne sa stretáva štyrikrát ročne. V prípade naliehavých otázok však predseda môže zvolať aj mimoriadne zasadnutie. Rozhodnutia Európskej rady sa zvyčajne prijímajú konsenzom, v niektorých prípadoch však aj jednomyseľne alebo kvalifikovanou väčšinou. Hlasovať môžu iba hlavy štátov alebo predsedovia vlád.