Európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov (European Data Protection Supervisor, EDPS) zabezpečuje, aby inštitúcie a orgány EÚ dodržiavali práva ľudí na súkromie pri spracovávaní ich osobných údajov. Úrad funguje od roku 2004 so sídlom v Bruseli, Belgicko.

Európske inštitúcie a orgány niekedy v rámci svojich pracovných povinností spracúvajú osobné informácie o občanoch. Spracovanie zahŕňa zber, zaznamenávanie, ukladanie, získavanie, odosielanie, zablokovanie alebo vymazanie údajov. EDPS musí dohliadať na dodržiavanie prísnych pravidiel na ochranu súkromia, ktorými sa tieto činnosti riadia.

Je niekoľko úloh, ktoré má EDPS na starosti. Dohliada na to, aby európska administratíva pri spracovávaní osobných údajov dodržiavala pravidlá ochrany súkromia. Inštitúciám a orgánom EÚ radí vo všetkých aspektoch spracúvania osobných údajov a súvisiacich politík a právnych predpisov. Vybavuje tiež sťažnosti a vedie vyšetrovanie. Spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi krajín EÚ v záujme zabezpečenia konzistentnosti ochrany údajov. Sleduje nové technológie, ktoré môžu mať vplyv na ochranu údajov.

Dozorný úradník a zástupca dozorného úradníka sa vymenovávajú na obnoviteľné funkčné obdobie 5 rokov. Na účely každodennej činnosti sa EDPS delí na 2 hlavné útvary. Útvar pre dohľad a presadzovanie posudzuje dodržiavanie ochrany údajov inštitúciami a orgánmi EÚ. Útvar pre politiku a konzultácie radí zákonodarným orgánom EÚ v otázkach ochrany údajov v rôznych oblastiach politiky a pri návrhoch nových právnych predpisov.

Inštitúcie a orgány EÚ nesmú spracovávať osobné údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia alebo členstva v odborových zväzoch. Nesmú spracovávať ani údaje o zdravotnom stave alebo sexuálnej orientácii, okrem prípadu, kedy by tieto údaje boli potrebné na účely zdravotnej starostlivosti. Avšak aj v takom prípade to musí urobiť zdravotnícky odborník alebo iná osoba viazaná zachovávaním služobného tajomstva. Ak si myslíte, že vaše právo na ochranu súkromia bolo porušené inštitúciou alebo orgánom EÚ, mali by ste najprv oznámiť zamestnancom zodpovedným za spracovanie vašich údajov, kde podľa vášho názoru došlo k porušeniu. Ak nie ste spokojný s výsledkom, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov tej inštitúcie EÚ, ktorá podľa vás porušila vaše právo. Ak toto riešenie zlyhá, môžete podať sťažnosť EDPS prostredníctvom formulára sťažnosti. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sťažnosť prešetrí a bude vás informovať o tom, či úrad prijíma vašu sťažnosť a ako bude vzniknutú situáciu riešiť. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím EDPS, môžete túto záležitosť predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Ďalšie zdroje:

Tag: Fungovanie EÚ, Práva EÚ