Európsky dvor audítorov sa ako nezávislý externý audítor EÚ stará o záujmy európskych daňových poplatníkov. Nemá zákonné právomoci, ale má za cieľ zlepšiť spravovanie rozpočtu EÚ zo strany Európskej komisie a podáva správy o stave finančných prostriedkov EÚ. Tvoria ho členovia – jeden za každú krajinu EÚ.

Členov Dvora vymenúva Rada po konzultácii s Parlamentom na obnoviteľné obdobie 6 rokov. Členovia si spomedzi seba volia predsedu na funkčné obdobie 3 rokov (tiež obnoviteľné). Predsedom je Klaus-Heiner Lehne. Dvor vznikol v roku 1977 a sídlo má v Luxemburgu, Luxembursko.

Európsky dvor audítorov má niekoľko funkcií. Vykonáva audit príjmov a výdavkov EÚ, aby zistil, či sa finančné prostriedky EÚ získavajú a vynakladajú správnym spôsobom, prinášajú primeranú hodnotu a či boli zúčtované. Kontroluje jednotlivcov alebo organizácie, ktoré narábajú s prostriedkami EÚ – vrátane fyzických kontrol v inštitúciách EÚ (najmä v Komisii), krajinách EÚ a krajinách, ktoré získavajú pomoc z EÚ. Do audítorských správ zapisuje zistenia a odporúčania pre Európsku komisiu a vnútroštátne vlády. Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) nahlasuje podozrenia z podvodu, korupcie alebo inej nezákonnej činnosti. Vypracúva výročnú správu pre Európsky parlament a Radu EÚ. Parlament najskôr túto správu podrobne preskúma a až potom rozhodne, či nakladanie Komisie s rozpočtom schváli. Predkladá svoje odborné stanovisko politickým predstaviteľom EÚ s cieľom pomôcť im lepšie riadiť finančné prostriedky Únie a byť zodpovednejší vo vzťahu k občanom. Taktiež uverejňuje stanoviská k prípravnej legislatíve, ktorá bude mať dosah na finančné hospodárenie EÚ, ako aj pozičné dokumenty, hodnotenia a ad hoc publikácie o otázkach týkajúcich sa európskych verejných financií.

Európsky dvor audítorov je nezávislý vo vzťahu k inštitúciám a orgánom, ktoré kontroluje. Jeho práca sa zameriava najmä na Európsku komisiu, ktorá je hlavným orgánom zodpovedným za plnenie rozpočtu EÚ. Takisto úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi, keďže Komisia riadi väčšinu finančných prostriedkov EÚ (približne 80 %) spoločne s nimi. Dvor vykonáva 3 typy auditu. Finančný audit – kontroluje, či účty správne vykazujú finančnú situáciu, výsledky a peňažný tok v danom roku. Audit zhody – kontroluje, či finančné transakcie prebiehajú podľa pravidiel. Audit výkonnosti – kontroluje, či finančné prostriedky EÚ plnia svoje ciele s využitím čo najmenších zdrojov a čo najúspornejším spôsobom. Dvor audítorov sa delí na audítorské skupiny nazývané komory. Pripravujú správy a stanoviská, ktoré prijímajú členovia Dvora, a tým sa stávajú oficiálnymi.