Európsky ombudsman má úlohu prešetrovať sťažnosti týkajúce sa nesprávneho administratívneho postupu zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ. Ide o nezávislý a nestranný orgán, ktorý nepodlieha žiadnej vláde ani organizácii.

 

Berie na zodpovednosť inštitúcie a orgány EÚ a usiluje o dobrú správu veci verejných. Ombudsmana do funkcie volí Európsky parlament na obdobie 5 rokov s možnosťou obnovy mandátu. Pre Európsky parlament vypracúva aj Výročnú správu o svojej činnosti. Aktuálne funkciu zastáva Emily O’Reillyová. Sídlo je v Štrasburgu (Francúzsko).

 

Ombudsman v úrade najčastejšie vyšetruje nesprávny administratívny postup, ako napr. nekalé konanie, diskrimináciu, zneužívanie právomoci, nedostatočné informovanie alebo neposkytnutie informácií, zbytočné prieťahy alebo nesprávne postupy. Aktívne sa snaží riešiť aj širšie systémové otázky správy veci verejných. Inštitúcie a orgány EÚ podporuje prostredníctvom návrhov a odporúčaní na zlepšenie ich práce. Sťažnosti môžu podávať jednotlivci, osoby s pobytom v krajinách EÚ alebo združenia či podniky so sídlom v EÚ. Sťažnosť sa musí podať do dvoch rokov odo dňa zistenia nesprávneho úradného postupu. Musí špecifikovať, proti ktorej inštitúcií alebo orgánu je podávaná a prečo. Žiadateľ ale vie požiadať, aby zostal jeho prípad dôverný. V prípadoch, kedy sa ombudsman nemôže danou sťažnosťou zaoberať, odporučí aspoň iné orgány, ktoré by mohli byť viac nápomocné.

 

Ombudsman vedie vyšetrovanie buď na základe sťažnosti alebo z vlastnej iniciatívy. Pri každom spore usiluje najskôr o priateľské vyriešenie. Informuje príslušnú inštitúciu a usiluje o rozprúdenie aktivít správnym smerom pre vyriešenie sporu. V prípade, že tieto snahy nie sú úspešné, pokračuje ďalej prípravou odporúčaní na ďalšie kroky pre danú inštitúciu. Ak ani tento krok nie je úspešný a inštitúcia ich ignoruje, vie ombudsman vypracovať ešte osobitú správu pre Európsky parlament, ktorý musí prijať primerané opatrenia.