Európsky policajný úrad (Europol) je agentúrou EÚ na presadzovanie práva, ktorej úlohou je pomáhať pri vytváraní bezpečnejšej Európy prostredníctvom podpory orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ.

Europol tiež pomáha vnútroštátnym orgánom pri presadzovaní práva v boji proti závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu. Vznikol v roku 1999 a sídlo má v Haagu, Holandsko.

Medzi úlohy Europolu patrí podpora operácií na mieste zameraných na presadzovania práva, výmena informácií o trestnej činnosti a výmena odborných znalostí o presadzovaní práva. Úrad zamestnáva približne 100 bezpečnostných analytikov, ktorí patria medzi najlepšie pripravených v Európe. Koncentruje najväčších analytických odborníkov v EÚ a analytici denne využívajú najmodernejšie nástroje na podporu národných vyšetrovacích agentúr. Europol tiež vypracúva pravidelné dlhodobé analýzy trestnej činnosti a terorizmu, prostredníctvom ktorých poskytuje národným partnerom hlbší pohľad na problémy trestnej činnosti, ktorým čelia. Úrad má viac ako 1 000 zamestnancov a podporuje vyše 40 000 cezhraničných prípadov vyšetrovania každý rok.

Na čele Europolu je riaditeľ/ka, ktorý/á je právnym zástupcom úradu a vymenúva ho/ju Rada EÚ. Od mája 2018 je riaditeľkou Catherine De Bolle. Správna rada Europolu poskytuje strategické usmernenia a dozerá na vykonávanie úloh. Skladá sa z jedného vysokého zástupcu každého členského štátu EÚ a Európskej komisie. V každej krajine pôsobí národná jednotka Europolu, ktorá je styčným orgánom medzi Europolom a inými národnými agentúrami. Konkrétne ciele a stratégie Europolu stanovuje jeho ročný pracovný program. Ako zdroje najväčších bezpečnostných hrozieb Europol považuje: terorizmus; medzinárodný obchod s drogami a pranie špinavých peňazí; organizovaný podvod; falšovanie Eura a prevádzačstvo.

Ďalšie zdroje:

Tag: Fungovanie EÚ, Spolupráca EÚ