Súdny dvor Európskej únie zabezpečuje rovnaký výklad a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v každej krajine EÚ. Takisto zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov EÚ zo strany krajín a inštitúcií EÚ.

 

Tvoria ho dva samostatné súdy. Súdny dvor tvorí 1 sudca za každú členskú krajinu EÚ a 11 generálnych advokátov. Všeobecný súd tvorí 47 sudcov. Od roku 2019 ich má byť 56. Vnútroštátne vlády vymenúvajú sudcov aj advokátov na obdobie 6 rokov s možnosťou obnovy mandátu. Sídlom je Luxemburg (Luxembursko) 

 

Hlavnou úlohou súdu je garantovať, aby sa právne predpisy EÚ uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ. Urovnáva tiež právne spory medzi vnútroštátnymi vládami a inštitúciami EÚ. Využiť ho ale môžu aj jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie a to v prípade, že chcú podniknúť právne kroky proti inštitúcii EÚ kvôli podozreniu, že EÚ porušila ich práva.

 

Súdny dvor vynáša rozhodnutia. Najbežnejšími typmi prípadov, ktorými sa zaoberá sú: výklad právnych predpisov (prejudiciálne rozhodnutia), presadzovanie právnych predpisov (konania o porušení povinnosti), zrušenie právnych aktov EÚ (žaloby o neplatnosti), zabezpečenie konania EÚ (žaloby o nečinnosti) a sankcionovanie inštitúcií EÚ (nárok na náhradu škody). Pre každý prejedávaný prípad je pridelený jeden sudca a jeden generálny advokát a konanie prebieha v dvoch častiach. V písomnej časti účastníci predložia písomné stanoviská a prebieha pripomienkovanie. Sudca ich prediskutuje a zhrnie na všeobecnom zasadnutí Súdneho dvora. Ten rozhodne, koľko sudcov sa bude prípadom zaoberať (tri, päť alebo 15 v závislosti od dôležitosti a náročnosti prípadu) a či je nutné aj vypočutie a oficiálne stanovisko generálneho advokáta. Počas verejného vypočutia (ústnej časti) prezentujú svoje stanoviská právni zástupcovia oboch strán a ak to bolo nutné, prezentuje sa stanovisko generálneho advokáta. Po vypočutí sa sudcovia radia prezentujú rozsudok. Súkromné osoby alebo spoločnosti, ktoré majú podozrenie, že im vznikla škoda kvôli konaniu alebo naopak nekonaniu inštitúcií EÚ, môžu začať súdne konanie a to buď prostredníctvom vnútroštátneho súdu alebo priamo na Všeobecnom súde. Treba však dodržať presný postup podania sťažnosti.