Európsky výbor regiónov je poradný orgán, ktorého úlohou je zastupovať európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni. Tvorí ho 350 členov z členských krajín EÚ. Títo zástupcovia sú volení a pracujúci na miestnej alebo regionálnej úrovni.

 

Každá členská krajina vie nominovať členov podľa vlastného výberu. Na základe návrhu ich potom menuje Rada EÚ na päťročné obdobie s možnosťou predĺženia mandátu. Počet členov závisí od počtu obyvateľov danej krajiny. Sídlo Výboru je Brusel (Belgicko).

 

Členovia za každú krajinu tvoria tzv. národnú delegáciu. Za Slovensko je vo Výbore celkom 9 členov. Okrem toho sa členovia ďalej zoskupujú podľa politických skupín. V súčasnosti je ich vo Výbore päť a to Európska ľudová strana (EĽS), Strana európskych socialistov (SES), Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), Skupina Európska aliancia (EA), Európski konzervatívci a reformisti (EKR). Niektorí členovia nemusia byť zaradení do žiadnej politickej skupiny a pôsobia vo Výbore ako nezaradení. Členovia si na obdobie dva a pol roka volia spomedzi seba predsedu. Aktuálne je ním Karl-Heinz Lambertz.

 

Prostredníctvom platformy Výboru regiónov si členovia vymieňajú názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú dosah na európske regióny a mestá. Tieto tak majú vďaka Výboru príležitosť oficiálne sa zapojiť do tvorby právnych predpisov EÚ. Európska komisia, Rada EÚ alebo Európsky parlament sa radia s Výborom regiónov v prípade navrhovania právnych predpisov v oblastiach, ktoré majú dosah na miestnu a regionálnu samosprávu (ako napr. doprava, zmena klímy, zdravotníctvo, vzdelávania, zamestnanosť, sociálna súdržnosť). Ku každému obdržanému legislatívne návrhu, vypracuje a príjme Výbor regiónov stanovisko. V prípade, že by ho inštitúcie EÚ v relevantných témach nekonzultovali, vie Výbor regiónov podať podnet na Súdny dvor Európskej únie. Ročne sa uskutoční maximálne 6 plenárnych zasadnutí. Ich hlavným účelom je hlasovať o stanoviskách, správach a uzneseniach. Takto sa ročne príjme stanovisko pre 50 až 80 legislatívnych prípadov.