Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vedená politickou stranou a politickým hnutím vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky t. j. dňa 04.02.2019 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. dňa 22.05.2019 o 23:59 h.

Výška nákladov na volebnú kampaň je limitovaná a nemôže presiahnuť viac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Kandidátom uvedeným na kandidátnej listine politickej strany nie je umožnené viesť a financovať volebnú kampaň samostatne. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sú subjektmi oprávnenými viesť volebnú kampaň iba kandidujúce politické strany a tretie strany zaevidované Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Kandidujúce subjekty musia mať zriadený špeciálny účet na financovanie volebnej kampane. Osobitný platobný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne. Na financovanie kampane nie je umožnené prijímať dary ani bezodplatné plnenie od hocikoho. Zákon vylučuje napr. štát, právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, občianske združenia, verejnoprávne inštitúcie, fyzické osoby bez trvalého pobytu na území SR, právnické osoby so sídlom v zahraničí, európske politické strany a európske politické nadácie. Na osobitný platobný účet môže politická strana vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu a vklady v hotovosti nie sú umožnené. Na osobitný platobný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Po tejto lehote nesmú byť na osobitný platobný účet prijaté žiadne finančné prostriedky.

S finančnými prostriedkami na osobitnom platobnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane. Politická strana musí viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň a evidenciu o použití prostriedkov vybraných z osobitného platobného účtu v hotovosti. Politická strana je povinná zabezpečiť, aby predmety jej volebnej kampane (odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane) obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. To isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Výnimkou sú drobné reklamné predmety. Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v listinnej podobe a elektronickej podobe, pričom je povinná vyhotoviť ju na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke najneskôr v deň konania volieb.

Politická strana je povinná uchovávať výpisy z osobitného platobného účtu päť rokov od ich vydania. Zároveň je povinná na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti. Politická strana je tiež povinná odstrániť nedostatky záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň do 15 dní od doručenia výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Za nesplnenie svojich povinnosti môže politická strana dostať pokutu od 10 000 eur do 100 000 EUR od Ministerstva vnútra SR. Pokuta hrozí v prípadoch, ak politická strana prekročí prípustnú sumu nákladov, ktoré môže vynaložiť na volebnú kampaň, ďalej za nedoručenie dokladov alebo neposkytnutie informácií týkajúcich sa jej volebnej kampane, ako aj za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá jej je ustanovená zákonom.