Generálne riaditeľstvá (Directorate General – DG) sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy s tendenciou a perspektívou ďalej sa zväčšovať.

Dôvodom je rastúci počet integrovaných sektorov, ktoré vyžadujú posilnenie odborného potenciálu Komisie. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. Generálne riaditeľstvá sú takto zodpovedné za rôzne oblasti politiky. Vypracúvajú, vykonávajú a riadia politiku EÚ, jej právne predpisy a programy financovania. Služobné útvary sa navyše zaoberajú konkrétnymi administratívnymi otázkami. Riadia tiež financovanie iniciatív na európskej úrovni, realizujú verejné konzultácie a komunikujú vnútorne aj navonok. Pracovníci Komisie sú zodpovední za uvádzanie politických zámerov do praxe. 

Na čele DG stojí generálny riaditeľ (director-general), ktorý je zodpovedný príslušnému komisárovi. Generálne riaditeľstvá sa vnútorne členia na tri až štyri riaditeľstvá (directorates) a tie následne na odbory (units). DG sa navzájom od seba odlišujú aj z hľadiska vnútornej organizácie, aj z hľadiska veľkosti. Z hľadiska personálneho zloženia sa veľkosť DG pohybuje v priemere okolo 400 zamestnancov.

Na zabezpečenie efektívnosti fungovania Komisie musia jednotlivé DG veľmi úzko spolupracovať a koordinovať svoju činnosť. V skutočnosti sú to práve Generálne riaditeľstvá, ktoré pripravujú legislatívne návrhy. Generálnych riaditeľstiev je celkovo 31. Tieto presne špecifikujú agendu a témy, ktorým sa Komisia venuje.

 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO TAXUD - Dane a colná únia
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ENER - Energetika
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO NEAR - Európska susedská politika a rokovania o rozšírení
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO EUROSTAT - Eurostat – európske štatistiky
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO FISMA - Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO COMP - Hospodárska súťaž
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ECFIN - Hospodárske a finančné záležitosti
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO DIGIT - Informatika
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO COMM - Komunikácia
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO CONNECT - Komunikačné siete, obsah a technológie
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO HR - Ľudské zdroje a bezpečnosť
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO DEVCO - Medzinárodná spolupráca a rozvoj
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO HOME - Migrácia a vnútorné záležitosti
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO MOVE - Mobilita a doprava
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO GR MARE - Námorné záležitosti a rybárstvo
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO TRADE - Obchod
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO CLIMA - Opatrenia v oblasti klímy
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO AGRI - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ECHO - Pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO DGT - Preklad
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO REGIO - Regionálna a mestská politika
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BUDG - Rozpočet
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO JRC - Spoločné výskumné centrum
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO JUST - Spravodlivosť a spotrebitelia
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO SCIC - Tlmočenie
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO GROW - Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO RTD - Výskum a inovácia
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO EAC - Vzdelávanie, mládež, šport a kultúra
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO EMPL - Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO SANTE - Zdravie a bezpečnosť potravín
 • GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ENV - Životné prostredie

 

Ďalšie zdroje: