Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie (Eurojust) bola vytvorená na základe rozhodnutia Rady v roku 2002. Úlohou Eurojustu je podpora a posilnenie spolupráce a koordinácie medzi národnými orgánmi v boji proti závažným cezhraničným trestným činom majúcim dosah v rámci Európskej únie.

Eurojust má za úlohu zlepšenie spolupráce a zvýšenie efektívnosti práce kompetentných predstaviteľov z členských krajín EÚ, a to v oblasti najmä cezhraničného organizovaného zločinu. Tieto ciele napĺňa v konkrétnych prípadoch pomocou realizácie spoločných právnych záležitostí a riešením žiadostí vydania stíhaných osôb. Má približne 260 zamestnancov a sídlo v Haagu, Holandsko.

Eurojust je ako stála sieť justičných činiteľov prvým orgánom tohto typu vôbec. Každý z 28 členských štátov vysiela na prácu v Eurojuste svojho zástupcu. Na čele je kolégium, ktoré tvorí 28 členov, pričom každú členskú krajinu EÚ zastupuje jeden zástupca. Sú to skúsení prokurátori, sudcovia alebo policajní dôstojníci so zodpovedajúcimi kompetenciami. Národných členov v ich práci podporujú zástupcovia, asistenti a vyslaní národní experti. Ak má Eurojust podpísanú dohodu o spolupráci s treťou krajinou, styčný prokurátor tejto krajiny môže pracovať v Eurojuste. V súčasnosti sú takto do Eurojustu vyslaní styční prokurátori Nórska a USA. Nová legislatíva EÚ takisto umožňuje vyslanie styčného prokurátora Eurojustu do tretích krajín. Ako orgán Európskej únie plní dôležité poslanie a je kľúčovým partnerom hlavných európskych inštitúcií. Eurojust je tiež sídlom sekretariátov Európskej justičnej siete, Siete kontaktných bodov pre genocídu, trestné činy proti ľudskosti a vojnové zločiny a Siete spoločných vyšetrovacích tímov.

Eurojust sa zaoberá približne 2000 prípadmi ročne. Koordinačné stretnutia sa zameriavajú na konkrétne prípady trestnej činnosti určenej za prioritnú Radou EÚ: terorizmus, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody, korupcia, počítačová kriminalita, pranie špinavých peňazí a iné činnosti súvisiace s ekonomickou organizovanou trestnou činnosťou. Eurojust má viacero kľúčových úloh a právomocí. Okrem iného poskytuje národným orgánom členských štátov súčinnosť pri žiadostiach o právnu pomoc a naopak, môže požiadať členské štáty o vykonanie vyšetrovania alebo trestného stíhania konkrétnych činov. Hlavnými partnermi úradu sú národné orgány a orgány EÚ, akými sú Európska justičná sieť, Europol, OLAF, Frontex, Sitcen, CEPOL a Európska justičná vzdelávacia sieť, tak aj iné subjekty príslušné na základe ustanovení prijatých v rámci zmlúv.

Ďalšie zdroje:

Tag: Fungovanie EÚ