Kolégium je skupina 28 komisárov zo všetkých členských krajín, ktorí riadia Európsku komisiu. Eurokomisáričlenovia Európskej komisie (viď Európska komisia).

Kolégium tvorí predseda, prvý podpredseda, podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 4 podpredsedovia a 21 komisárov. Spoločne zabezpečujú politické vedenie Komisie počas 5-ročného funkčného obdobia. Predseda Komisie priraďuje každému členovi zodpovednosť za istú oblasť politiky a prípadne aj aparát, tzv. generálne riaditeľstvo.

Pri tvorbe a menovaní tímu sa menuje najskôr Predseda. Tohto navrhuje Európska rada na základe politického zloženia Európskeho parlamentu po voľbách. Kandidát je úspešný, ak získa podporu absolútnej väčšiny europoslancov. Zvolený podpredseda si potom vyberá potenciálnych podpredsedov a členov Komisie na základe návrhov členských štátov EÚ.

Zoznam kandidátov schvaľuje Európska rada.

Kandidátov vypočúvajú vo Výboroch Európskeho parlamentu, kde sa hodnotí ich vhodnosť pre danú oblasť. Po vyjadrení podpory pre všetkých komisárov vo Výboroch hlasuje Európsky parlament ako celok a celom zložená Komisie. Komisárov potom vymenúva Európska rada na funkčné obdobie 5 rokov. Funkčné obdobie súčasného kolégia končí 31. októbra 2019.

Komisia rozhoduje kolektívne. Predseda a podpredsedovia organizujú svoju prácu podľa prioritných oblastí v spolupráci s príslušných komisárom a rozhodujú na základe konsenzu. V niektorých prípadoch prebieha hlasovanie. Každý komisár má pri hlasovaní jeden hlas a všetci spolu nesú rovnakú zodpovednosť za rozhodnutia. Hoci sú komisári z členských krajín, ich úlohou je zastupovať a chrániť záujmy EÚ ako celku (viď nadnárodný princíp spolupráce). Komisári majú rozhodovaciu právomoc. Prijímajú rozhodnutia o stratégiách a politikách Komisie. Navrhujú právne predpisy a návrh na rozpočet na diskusiu a prijatie v Európskom parlamente a Rade.

Ďalšie zdroje:

Tag: Inštitúcie EÚ, Fungovanie EÚ