Kvestor je volená funkcia v Európskom parlamente. Na prvej plenárnej schôdzi po európskych voľbách Parlament volí nového predsedu, 14 nových podpredsedov a piatich kvestorov.

Všetky volené posty v Európskom parlamente, t. j. predseda, podpredseda, kvestor, predseda a podpredseda výboru a predseda a podpredseda delegácie, sa každého dva a pol roka obnovujú. Teda raz na začiatku a raz v polovici päťročného volebného obdobia. Aktuálni funkcionári pritom môžu byť potvrdení na druhý mandát. Pri ich voľbách by sa mala zohľadniť potreba celkového spravodlivého zastúpenia jednotlivých členských štátov a politických názorov. Kvestori majú na starosti administratívne záležitosti, ktoré sa priamo týkajú samotných poslancov.

Kandidátov na funkcie podpredsedu a kvestora môže predložiť buď politická skupina, alebo najmenej 38 poslancov (jedna dvadsatina všetkých poslancov). Voľba prebieha formou jednokolového tajného hlasovania, pričom na zvolenie musia kandidáti získať absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov. Ak sa v prvom kole nepodarí zvoliť všetkých päť kvestorov, plénum pristúpi k druhému kolu voľby za tých istých podmienok. V prípade, že sa ani tak nepodarí obsadiť všetky miesta kvestorov, uskutoční sa tretie kolo, v ktorom o zvolení rozhodne najväčší počet odovzdaných hlasov. Prednostné poradie vyplynie z poradia, v ktorom boli zvolení. V prípade rovnosti hlasov rozhodne ich vek. Ak je počet navrhnutých kandidátov rovnaký ako počet obsadzovaných miest, teda päť, voľba sa uskutoční aklamáciou. Aj v tom prípade je voľba tajná a počet odovzdaných hlasov určuje prednostné poradie. 

V roku 2017 si Európsky parlament volil predsedníctvo a poslanci si zvolili štrnástich podpredsedov a piatich kvestorov. Jedným z piatich kvestorov zvolených aklamáciou bol v predchádzajúcom funkčnom období aj slovenský europoslanec Vladimír Maňka (S&D). Po voľbách v roku 2019 si Európsky parlament zvolil štrnástich podredsedov a nových piatich kvestorov na obdobie dva a pol roka. Novou kvestorkou bude aj slovenská poslankyňa Monika Beňová (S&D). 

Ďalšie zdroje:

  • Európsky parlament – Kto sú poslanci v EP kľúčových funkciách a ako sú volení?
  • Európsky parlament – Voľba predsedníctva EP: Poslanci si zvolili štrnástich podpredsedov a piatich kvestorov
  • Európsky parlament – Kto je kto: nové predsedníctvo Európskeho parlamentu