Konvencie z Lomé sú dohody ustanovujúce rámec pre spoluprácu v oblasti rozvojovej politiky a obchodu medzi krajinami Európskej únie a krajinami Afriky, Karibiku a Tichomorskej oblasti (AKT).

Spolupráca s krajinami AKT tvorila od založenia Spoločenstiev dôležitú súčasť ich rozvojových politík. Vo veľkej miere sa jednalo o zodpovednosť bývalých koloniálnych veľmocí k svojim bývalým kolóniám. Najmä Francúzsko trvalo na tom, aby jeho zámorské teritóriá získali status asociovaných krajín.

Prvá Lomská konvencia bola uzatvorená vo februári 1975 a kombinovala v sebe prvky rozvojovej pomoci a obchodu. Jej hlavným cieľom bolo posilniť prílev neupravených surovín jedným smerom (Európa) a spracovaných druhým (krajiny AKT). Celkovo boli podpísané 4 Lomské konvencie, pričom posledná bola podpísaná na obdobie 10 rokov. Zatiaľ čo prvú Lomskú konvenciu z roku 1975 podpísalo 46 krajín AKT, v roku 2000 ich bolo už 78. Okrem nich sa na niektorých častiach spolupráce zúčastňuje aj Kuba.

  • Lomé 1 – obdobie: 1975-1980
  • Lomé 2 – obdobie: 1980-1985
  • Lomé 3 – obdobie: 1985-1990
  • Lomé 4 – obdobie: 1990-2000

V júni 2000 boli Lomské konvencie nahradené novou dohodou, nazývanou Dohoda z Cotonou. Dohodu podpísali predstavitelia Únie a krajín AKT v hlavnom meste Beninu. Dohoda z Cotonou (platná pre obdobie 2000 – 2020) právne aj obsahom nadväzuje na Lomské konvencie. Je najkomplexnejšou dohodou o partnerstve medzi rozvojovými krajinami a EÚ a vzťahuje sa na vzťahy EÚ so 79 krajinami. Jej cieľom je zredukovať a časom odstrániť chudobu, podporiť trvalo udržateľný rozvoj a postupne integrovať krajiny AKT do globálnej ekonomiky. Ťažisko spolupráce medzi EÚ a AKT je hospodárska a obchodná politika a oblasť rozvoja doplnená o politickú dimenziu (rozvoj demokracie, princípov právneho štátu a dodržiavania ľudských práv). Platnosť Dohody sa skončí vo februári 2020. Na strane EÚ sa začala príprava základov budúceho partnerstva s krajinami AKT. EÚ bude usilovať o revidovanú dohodu a vzťahovať sa bude na tieto prioritné oblasti: demokracia a ľudské práva, hospodársky rast a investície, zmena klímy, odstránenie chudoby, mier a bezpečnosť, migrácia a mobilita.