Supranacionalita je pojem z medzinárodného práva. Vo všeobecnosti znamená presunutie rozhodovacích právomoci od národnej na vyššiu úroveň rozhodovania, teda na nadnárodnú úroveň. Nadnárodný princíp spolupráce (supranacionalita) je jednou z teórii integrácie Európskej únie. Je konkurenčnou teóriou medzivládneho princípu spolupráce (intergovernmentalizmu), ktorá presadzuje zachovanie atribútov suverenity spolupracujúcich národných štátov.

Supranacionalita naopak predpokladá posilňovanie nadnárodných kompetencií spoločných európskych orgánov na úkor členských krajín. Vychádza z predpokladu, že iba nadnárodná autorita môže naplniť úlohy ako stabilizovať a usmerniť záujmy suverénnych štátov. Predpokladá založenie politického centra, v prospech ktorého odovzdajú krajiny istú časť svojej suverenity.

Centrálne nadnárodné orgány následne v rámci presne vymenovaných oblasti prijímajú rozhodnutia, ktoré sú pre integrované subjekty záväzné. Rozhodnutia prijaté na supranacionálnej úrovni sú preto pre národné subjekty povinné. V tomto systéme môže najvyššia úroveň prijať rozhodnutia proti vôli jednotlivých nižších úrovni. Navyše, medzinárodný princíp nezahŕňa presunutie právomoci na vyššiu úroveň. Na rozdiel od štátov, zvrchovaná moc supranacionálych organizácii je odvodzovaná od práva suverenity ich členských krajín (derivatívna zvrchovaná moc).

Rozdelenie teórii nie je jednoznačné. Integračné prúdy sa miešajú a celý európsky integračný proces treba vnímať v kontexte prelínania jednotlivých koncepcií. Európska únia je tak s ohľadom na svoje inštitúcie, ako aj na ich spoločnú európsku politiku čiastočne supranacionálna. Ich členovia založili samosprávny právny poriadok s inštitúciami, na ktoré presunuli právomoci pre rozhodovanie. Takýmito sú Európska komisia, Európsky parlament a Európsky súdny dvor. Ich spoločné európske politiky sú pre všetkých členov povinné. Napriek tomu si EÚ zachovala aj medzivládne elementy. To sú také, v ktorých členské krajiny síce môžu spolupracovať, avšak stále majú pri rozhodovaní plnú zvrchovanú moc. Medzivládnou inštitúciou je napr. Európska rada. Medzivládny princíp spolupráce platí aj v rámci zahraničnej, bezpečnostnej a daňovej politiky. Princíp supranacionality odlíšil Európsku úniu od medzinárodných organizácii, ako je OSN alebo OBSE.

Ďalšie zdroje: