Európska únia má obchodnú politiku rozpracovanú na vysokej úrovni a jednu z najviac navonok orientovaných ekonomík. Je najväčším vývozcom na svete. Vďaka 500 miliónom spotrebiteľov a jednotnému trhu so spoločnými pravidlami zároveň predstavuje atraktívny vývozný trh pre krajiny mimo EÚ. Únia má výlučnú právomoc vytvárať právne predpisy týkajúce sa obchodných záležitostí a uzatvárať medzinárodné obchodné dohody v mene členských štátov podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Od roku 1999 do roku 2010 sa zahraničný obchod EÚ zdvojnásobil a v súčasnosti predstavuje viac ako 30 % hrubého domáceho produktu EÚ (HDP). EÚ je zodpovedná za obchodnú politiku členských krajín a rokuje o príslušných dohodách. Keďže EÚ zaujíma jednotný postoj, pri medzinárodných obchodných rokovaniach má väčšiu váhu ako jednotlivé členské štáty. EÚ sa aktívne zapája do rokovaní o obchodných dohodách s krajinami alebo regionálnymi zoskupeniami. Každá dohoda je jedinečná a môže zahŕňať zníženie ciel, pravidlá týkajúce sa otázok, ako je duševné vlastníctvo alebo trvalo udržateľný rozvoj, alebo doložky o ľudských právach. Keď rokuje o obchodných dohodách alebo pravidlách, EÚ dostáva informácie aj od verejnosti, podnikov a mimovládnych organizácii.

EÚ podporuje podnikanie v EÚ tým, že pracuje na odstraňovaní prekážok obchodu, aby európski vývozcovia získali spravodlivé podmienky a prístup na iné trhy. Zároveň podporuje zahraničné spoločnosti tým, že im poskytuje praktické informácie o tom, ako získať prístup na trh EÚ. Politika EÚ sa venuje obchodovaniu s tovarmi a službami, ako aj takým záležitostiam, ako sú komerčné hľadiská duševného vlastníctva či priame zahraničné investície. EÚ zaviedla nástroje na ochranu obchodu a prístupu na trh, ktorých hlavnou úlohou je chrániť podniky v EÚ pred prekážkami obchodu. Rozvojovým krajinám pomáha zapájať sa do obchodovania pomocou nižších ciel a podporných programov. EÚ spolupracuje aj so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) s cieľom pomôcť stanoviť pravidlá svetového obchodu a odstrániť prekážky obchodu medzi členmi WTO.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Obchod

Právne predpisy – Vonkajší obchod

Európska komisia – Obchodné rokovania a dohody

Európska komisia – Štatistika o svetovom obchode EÚ 2018

Euractiv.sk – Obchodné dohody