Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je samostatným úradom Európskej komisie. Jeho cieľom je vyšetrovať podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií.

 

Vytvára tiež politiku v oblasti boja proti podvodom pre Európsku komisiu. Úrad zriadila Európska komisia v roku 1999 a jeho činnosť a právomoci dnes definuje nariadenie 883 z roku 2013. V rokoch 2010 – 2017 uzavrel OLAF až 1800 vyšetrovaní a odporučil vrátiť vyše 6, 6 miliárd EUR do rozpočtu EÚ. Sídlom je Brusel (Belgicko). Generálnym riaditeľom úradu je Ville Itälä.

 

Úrad sa pri svojich vyšetrovaniach sústreďuje na výdavky aj príjmy EÚ. Rieši tak oprávnenosť finančných prostriedkov týkajúcich sa všetkých druhov výdavkov EÚ vrátane štrukturálnych fondov, poľnohospodárskych programov, priamych výdavkov a vonkajšej pomoci. Okrem toho kontroluje aj niektoré oblasti príjmov EÚ, najmä colné poplatky. Kontroluje aj prípadné pochybenia zamestnancov inštitúcií a agentúr EÚ. Podvod definuje Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ako to, ak niekto úmyselne uvedie niekoho iného do omylu s cieľom vlastného obohatenia alebo spôsobenia škody inej osobe. Nezrovnalosť definuje EÚ ako stav, ktorý nie je v súlade s predpismi EÚ a môže mať negatívny dosah na finančné záujmy EÚ. Môže vzniknúť aj ako dôsledok neúmyselného omylu. Ak však k nezrovnalosti došlo úmyselne, ide o podvod. Viac v Nariadení Rady č. 2988/95

 

Práca úradu prebieha na niekoľkých úrovniach. V prvom rade pracuje na prevencii výskytu podvodu tým, že podporuje inštitúcie EÚ pri príprave a vykonávaní právnych predpisov týkajúcich sa boja proti podvodu. S krajinami a inštitúciami EÚ OLAF blízko spolupracuje na politických otázkach. Prostredníctvom programu Hercule ďalej financuje technickú a operačnú podporu pri vyšetrovaniach, špecializovanej odbornej prípravy a výskumných činností. Na boj proti pašeráctvu a podvodom v určitých rizikových oblastiach a/alebo na identifikovaných obchodných trasách koordinuje OLAF spoločné colné operácie. Za riešenie cezhraničnej trestnej činnosti, ktorá poškodzuje rozpočet EÚ zodpovedá Európska prokuratúra.

 

Oznámiť podvod úradu OLAF môžu občania EÚ anonymne. Oznámenie nemusí spĺňať žiadne formálne náležitosti. Treba však podať čo najpresnejšie a najpodrobnejšie informácie a, ak je to možné, priložiť aj súvisiace dokumenty. S úradom je možné komunikovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. OLAF môže vyšetrovať možné podvody alebo iné vážne nezrovnalosti s možným negatívnym dosahom na finančné zdroje EÚ, či už ide o príjmy a výdavky EÚ alebo o majetok inštitúcií EÚ ako aj vážne pochybenia členov alebo zamestnancov európskych inštitúcií a orgánov. Úrad však nemôže vyšetrovať podvody, ktoré nemajú súvis s finančnými prostriedkami EÚ. Takisto nerieši prípady korupcie, ktoré sa netýkajú členov alebo zamestnancov EÚ. V týchto prípadoch je nutné kontaktovať políciu priamo vo svojom štáte.