Poslanecká imunita nie je osobným privilégiom poslanca Európskeho parlamentu (EP), ale zaručuje, že poslanec EP môže slobodne vykonávať svoj mandát a nemôže byť vystavený svojvoľnému politickému prenasledovaniu.

Je tak zárukou nezávislosti a integrity EP ako celku. Poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania pre vyjadrené názory alebo hlasovanie pri výkone svojich úloh. Imunita sa neuplatňuje vtedy, ak poslanec spácha trestný čin alebo ho z toho podozrievajú príslušné súdne orgány.

Imunita poslanca EP je dvojitá. Na území poslancovho vlastného členského štátu, ktorá je podobná imunite udelenej poslancom národného parlamentu, a na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunita voči zadržaniu a procesno-právna imunita. Poslanec ale môže o svoju imunitu prísť a to na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu. V taktom prípade, predseda EP oznámi žiadosť plénu a postúpi ju Výboru pre právne veci. Výbor môže požiadať o informácie alebo vysvetlenia. Poslanec EP dostane príležitosť byť vypočutý a môže predložiť dokumenty alebo iné písomné dôkazy. Výbor potom za zatvorenými dverami prijme odporúčanie pre celý Parlament o schválení alebo zamietnutí žiadosti, t. j. o zrušení alebo ochrane imunity. Parlament na plenárnej schôdzi rozhodne hlasovaním jednoduchou väčšinou. Po hlasovaní predseda bezodkladne oznámi rozhodnutie Parlamentu dotknutému poslancovi EP a príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

V prípade zbavenia poslanca imunity, jeho mandát poslanca nezaniká. Mandát poslanca EP je národným mandátom a nemôže ho odobrať žiadny iný orgán. Zrušenie poslaneckej imunity okrem toho neznamená verdikt „vinný“. Umožňuje len vnútroštátnym súdnym orgánom začať vyšetrovanie alebo súdne konanie. Poslanci EP sú volení podľa vnútroštátneho volebného práva. V prípade, že je poslanec EP uznaný vinným z trestného činu, o zrušení mandátu poslanca rozhodnú orgány členského štátu.

Ďalšie zdroje: