Regionálna politika EÚ je jej najdôležitejšou investičnou politikou. Zameriava sa na regióny a mestá v krajinách EÚ s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života občanov. Pre obdobie v rokoch 2014 – 2020 bolo na jej ciele vyčlenených 351,8 miliardy EUR. Snaží sa riešiť konkrétne problémy v regiónoch a dosiahla niekoľko úspechov.

Aktuálne výsledky a ciele vychádzajú zo súhrnnej hodnotiacej správy (2016). Správa predstavuje zistenia z členských krajín a hodnotí ako boli vynaložené a použité finančné prostriedky, aké boli výsledky aktivít a ako prispeli k naplneniu cieľov a aké sú poučenia z doterajších skúsenosti do budúcna. Za programové obdobie 2007 – 2013, zadefinovala Európska komisia tieto úspechy spoločnej politiky súdržnosti.

  • Príjem v najchudobnejších regiónoch EÚ sa zvýšil, pričom HDP na obyvateľa v týchto oblastiach vzrástol z pôvodných 60,5 % priemeru EÚ v roku 2007 na 62,7 % v roku 2010.
  • Odhaduje sa, že od roku 2007 do roku 2015 sa vytvorilo 1 300 000 nových pracovných miest.
  • Každý rok sa na projektoch spolufinancovaných cez Európsky sociálny fond zúčastní asi 15 miliónov účastníkov. Vďaka projektom na podporu prístupu k zamestnaniu si za obdobie 2007 – 2010 našlo prácu 2,4 milióna ľudí.
  • Podľa odhadov sa za obdobie 2007 – 2014 v malých a stredných podnikoch vytvorilo 825 000 pracovných miest. Priamu investičnú pomoc získalo 356 800 projektov, ktoré malé a stredné podniky realizovali.
  • Za obdobie 2007 – 2014 bolo vytvorených 70 900 nových dlhodobých pracovných miest v oblasti výskumu a podporených 125 687 výskumných projektov.
  • Viac ako 19,7 milióna občanov získalo prospech z projektov v oblasti odpadových vôd a zmodernizovali sa vodohospodárske systémy, ktoré využíva 15 miliónov občanov.
  • Ďalšie zdroje sa investovali do modernizácie dopravy a výroby energie.

Zatiaľ čo celková politika sa stanovuje na úrovni EÚ, za každodenné spravovanie fondov nesie spoločnú zodpovednosť Európska komisia s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Na Slovensku spravuje projekty regionálnej politiky Úrad vlády SR. Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku predstavovala v rokoch 2007 až 2013 celkovo 10 miliárd Eur. Bolo vytvorených 11 000 nových pracovných miest a podporených takmer 90 start up projektov. Zmodernizovalo sa 2 000 km ciest a 80 km železníc. Vybudovaných bolo 155 km nových ciest. 125 000 ľudí sa napojilo na nové alebo obnovené čističky odpadových vôd. Finančnú podporu získalo aj 520 výskumných projektov. Investovalo sa teda najmä v oblastiach dopravy, energetickej účinnosti, informačných a komunikačných technológii, životného prostredia a kultúry a cestovného ruchu.

Ďalšie zdroje:

Európska komisia – Najväčšie úspechy regionálnej politiky

Európska komisia – Najdôležitejšia investičná politika EÚ

Európska komisia – Slovensko – výsledky hodnotenia ex post 2007 – 2013