Regionálna politika EÚ je jej najdôležitejšou investičnou politikou. Zameriava sa na regióny a mestá v krajinách EÚ s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života občanov. Pre obdobie v rokoch 2014 – 2020 bolo na jej ciele vyčlenených 351,8 miliardy EUR.

Hlavnými nástrojmi financovania európskej kohéznej politiky sú európske štrukturálne a investičné fondy. Sú to fondy, ktoré spoločne pracujú na podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (tak ako ho ustanovuje článok 3 Zmluvy o EÚ a v článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a na dosahovaní cieľov stratégie EÚ Európa 2020 na vytvorenie inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu. Fondy spravuje Európska komisia spoločne s členskými štátmi EÚ. Zameriavajú sa hlavne na päť oblastí: výskum a inovácie, digitálne technológie, podpora nízkouhlíkového hospodárstva, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a malé podniky. Ide o týchto päť hlavných fondov.

Tri fondy (EFRR, ESF a KF) spadajú priamo do politiky súdržnosti EÚ. Na financovanie z prvých dvoch (EFRR a ESF) sú oprávnené všetky regióny EÚ. Podporu z kohézneho fondu (KF) môžu žiadať iba menej rozvinuté regióny. Ďalšie dva fondy (EPFRV a ENRF) sa zameriavajú na potreby vidieckych a námorných regiónov. Všetky fondy spravujú samostatné krajiny na základe partnerských dohôd. Okrem piatich hlavných fondov existuje aj Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ), ktorý poskytuje podporu v prípade veľkých prírodných katastrof. Podpora pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny EÚ je dostupná prostredníctvom Nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Ďalšie zdroje:

Európska komisia – Najdôležitejšia investičná politika EÚ

Európska komisia – Európske štrukturálne a investičné fondy