Politika súdržnosti je založená na štyroch zásadách: koncentrácie, programovania, partnerstva a doplnkovosti.

  • Zásada koncentrácie

Táto zásada má tri aspekty: 1) koncentrácia zdrojov: najväčšia časť zdrojov zo štrukturálnych fondov (70 % na obdobie 2014 – 2020) sa vynakladá na pomoc pre najchudobnejšie regióny a krajiny, 2) koncentrácia úsilia: zameranie investícií na kľúčové priority rastu (výskum a inovácie, informačné a komunikačné technológie, posilnenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a podpora posunu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu) a 3) koncentrácia výdavkov: na začiatku programového obdobia sa pre každý program vyčlenia ročné finančné prostriedky. Tieto prostriedky sa musia minúť do konca druhého roka po vyčlenení.

  • Zásada programovania

Druhým princípom je programové plánovanie. Politika súdržnosti neslúži na financovanie individuálnych projektov. Jej cieľom je financovanie viacročných národných programov, ktoré sú v súlade s cieľmi a prioritami EÚ. Viacročné programy umožňujú Komisii sledovať ciele v dlhodobom horizonte a v širšom kontexte.

  • Zásada partnerstva

Ďalším základným princípom regionálnej politiky je zásada partnerstva. Každý program je vypracovaný prostredníctvom spoločného procesu za účasti európskych, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Toto partnerstvo sa vzťahuje na všetky fázy programovacieho procesu: návrh, riadenie, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie. Takýto prístup pomáha zaistiť, aby boli opatrenia prispôsobené miestnym a regionálnym potrebám a prioritám.

  • Zásada doplnkovosti

Štvrtým princípom je zásada doplnkovosti. Financovanie z európskych štrukturálnych fondov nenahrádza výdavky jednotlivých členských štátov, ale ich doplnkom. Komisia sa dohodne s každou krajinou na úrovni oprávnených verejných (alebo ekvivalentných) výdavkov, ktorá musí byť zachovaná počas programového obdobia. Kontrola zo strany Komisie sa vykonáva v polovici (2018) a na konci (2022) obdobia. Zámerom tohto opatrenia je stanoviť pre štrukturálne verejné výdavky reálne a ambiciózne ciele a zaistiť, že doplnkové financovanie zo štrukturálnych fondov skutočne predstavuje pridanú hodnotu. Priemerné ročné reálne výdavky by spravidla nemali byť nižšie ako v predchádzajúcom programovom období.

Ďalšie zdroje:

Európska komisia – Najdôležitejšia investičná politika EÚ

Fiala, Petr, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová, 2018. Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 629 – 633.

Európska komisia – Zásady