Spôsob, akým EÚ prijíma rozhodnutia sa označuje ako „riadny legislatívny postup“ (predtým postup spolurozhodovania). Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 28 vlád členských štátov EÚ.

 

Celý proces začína prípravou právnych predpisov. Komisia posúdi možné hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy. Na tieto účely sa pripravuje dokument nazvaný posúdenie vplyvu, ktorý ozrejmuje pozitívne a negatívne stránky možných alternatív politiky. Komisia taktiež v tejto fázy procesu vedie verejné konzultácie so zainteresovanými stranami. V prípade, že sa národné parlamenty domnievajú, že daná záležitosť ide riešiť lepšie na vnútroštátnej než na európskej úrovni, môžu formálne vyjadriť výhrady k návrhom.

 

Potom nasleduje posúdenie a schválenie návrhu. Legislatívne návrhy Komisie posudzujú Európsky parlament a Rada. Obe k nim môžu predkladať pozmeňujúce návrhy. V prípade, že sa Rada a Parlament dohodnú na znení textu a svojich pozmeneniach, legislatívny návrh sa môže prijať už v prvom čítaní. V opačnom prípade sa legislatívny postup posunie do tzv. druhého čítania. Aj v rámci druhého čítania môžu Parlament a Rada navrhovať zmeny a doplnenia. Za určitých podmienok môže v tomto štádiu Parlament zablokovať celý legislatívny návrh v prípade, že nesúhlasí s pozíciou Rady. V prípade dohody oboch inštitúcií môže byť legislatívny návrh prijatý v druhom čítaní. Ak sa nedohodnú, zvoláva sa zmierovací výbor, ktorý sa pokúsi nájsť riešenie. Výbor pozostáva z rovnakého počtu zástupcov Rady a Parlamentu. Spoločne mu predsedajú predseda Parlamentu a predseda Rady a jeho úlohou je dosiahnuť dohodu o spoločnom texte na základe stanovísk obidvoch inštitúcií v druhom čítaní. Európska komisia sa zapája do jeho konania s cieľom zosúladiť rôzne prístupy. Výbor musí prijať návrh do šiestich týždňov od jeho zvolania absolútnou väčšinou hlasov Parlamentu a kvalifikovanou väčšinou hlasov Rady. Ak do šiestich týždňov od svojho zvolania neschváli spoločný text, legislatívny akt sa považuje za neschválený. V tomto záverečnom štádiu môžu legislatívny návrh zablokovať Rada aj Parlament.