Spolupráca, opatrenia na odstraňovanie chudoby a medzinárodná rozvojová pomoc s cieľom dosiahnutia udržateľného rozvoja je jednou zo štyroch hlavných prúdov európskej vonkajšej politiky. Inštitúcie EÚ a členské štáty sú spoločne najväčšími darcami v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce. EÚ navrhuje právne predpisy a politiky, ktorých cieľom je zníženie a postupné odstránenie chudoby. EÚ sa pritom zameriava na krajiny, ktoré zažívajú najväčšiu núdzu a venuje sa takým oblastiam ako je sociálna ochrana, zdravie, vzdelávanie, pracovné miesta, rozvoj podnikania, udržateľné poľnohospodárstvo a energetika. Rozvojová politika EÚ sa postupne vyvíja. Spočiatku pokrývala len zámorské krajiny a územia spájané s EÚ. Neskôr začala pokrývať všetky rozvojové krajiny.

V reakcii na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja inštitúcie EÚ spolupracujú a poskytujú finančné prostriedky na riešenie týchto piatich aspektov udržateľného rozvoja:

  1. Ľudia: boj proti chudobe a hladu vo všetkých podobách a zabezpečenie dôstojnosti a rovnosti
  2. Planéta: ochrana budúcich generácií pred následkami ničenia životného prostredia a vyčerpania zdrojov
  3. Prosperita: zabezpečenie toho, aby ľudia žili v prosperite a viedli naplnený život v súlade s prírodou
  4. Mier: vytváranie mierových, spravodlivých a inkluzívnych spoločností
  5. Partnerstvo: rozvojová spolupráca prostredníctvom globálneho partnerstva

Európska pomoc rozvojovým krajinám sa dá rozdeliť podľa sektorov pomoci a tiež podľa toho, akej geografickej oblasti je určená. EÚ spolupracuje so 150 partnerskými krajinami v Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku, Ázii a Tichomorí, ako aj s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami. Okrem poskytovania finančnej pomoci a zapájania sa do diskusií s partnerskými krajinami sa EÚ venuje aj výskumu a vykonáva hodnotenia, aby sa uistila, že pomoc sa využíva účinne.

Ďalšie zdroje: