V druhej polovici 90. rokoch minulého storočia bola prijatá v poradí už tretia finančná perspektíva ES v rámci dokumentu Agenda 2000. Obsahovala návrh finančných prostriedkov na obdobie 2000 – 2006 a ďalšie reformné kroky v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Agenda 2000 opäť potvrdila, že cieľom SPP už viac nie je iba zaistenie dôstojnej životnej úrovne poľnohospodárov, ale hlavne plnenie úloh pri kultivácii a rozvoji vidieka a súlad opatrení s ochranou životného prostredia. Dokument tiež vyzval k zjednodušeniu legislatívy a potvrdil úmysel neprijímať opatrenia bez ohľadu a presah na iné politiky. Pre ďalší rozvoj SPP, navrhol vytvorenie samostatného piliera pre rozvoj vidieka.

Ďalšie reformné kroky a revízia financovania SPP boli už pomenované po rakúskom komisárovi poľnohospodárstva, Franzovi Fischlerovi ako Fischlerova reforma. Išlo o obsiahlu reformu, ktorou farmári dostali väčšiu voľnosť prispôsobiť sa potrebám trhu. Do popredia sa dostali poľnohospodárske programy pre ekologickú produkciu, správne zaobchádzanie so zvieratami a kvalita výroby. Návrh reformy z roku 2003 obsahoval 4 kľúčové body:

  1. Oddelenie priamych platieb od produkcie v podobe jednotnej platby. Zaviedol sa systém jednotnej platby za farmu (SPS – single payment scheme).
  2. Tzv. cross-compliance princíp (krížové plnenie), ktorý podmieňuje nárok na priame platby tým, aby poľnohospodári spĺňali súbor legislatívnych opatrení týkajúcich sa ochrany životného prostredia, bezpečnosti potravín a zdravia zvierat. Reforma stanovila 18 štandardov a pri ich porušení hrozili sankcie.
  3. Postupný presun finančných prostriedkov z prvého (priame platby) do druhého piliera (rozvoj vidieka) s cieľom posilniť ekologickú dimenziu politiky.
  4. Znižovanie intervenčných cien v niekoľkých sektoroch.

Zmeny v SPP vyvolali kritiku tak zo strany poľnohospodárov ako aj ekologických organizácii. Predmetom kritiky sa stala aj skutočnosť, že reforma sa príliš nedotkla vonkajších obchodných vzťahov EÚ. Aj napriek implementácii reformy, niektoré problémy pretrvali a mechanizmy SPP sa stávali nefunkčnými. Takisto sa časom prejavili niektoré negatíva aj novo zavedených zmien ako napr. nadmerná podpora poľnohospodárskej produkcie k nepotravinárskym účelom v podobe napr. biopalív. Impulzy k ďalším reformným krokom prinieslo východné rozšírenie v roku 2004.

Ďalšie zdroje:

Fiala, Petr, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová, 2018. Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 543 – 549.

Európska únia – Poľnohospodárstvo

Európska komisia – Spoločná poľnohospodárska politika

Euractiv.sk – CAP Spoločná poľnohospodárska politika

Právne predpisy EÚ – Agenda 2000