Dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti, zásady slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu sú spoločnými hodnotami všetkých členských štátov Európskej únie. Takisto usmerňujú činnosť EÚ v rámci jej hraníc aj mimo nich. V EÚ preto rozlišujeme dve hlavné línie politiky a opatrení v oblasti ľudských práv. Jednou je ochrana základných ľudských práv občanov EÚ a druhá spočíva v podpore ľudských práv a ľudskej dôstojnosti na celom svete.

Práva pre občanov v EÚ zaručuje Charta základných práv EÚ (2000). Stanovuje základné práva a slobody. Od roku 2009 je právne záväzná pre orgány a inštitúcie EÚ a národné vlády keď vykonávajú právo EÚ. Charta je v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach (dokument prijatý na pôde Rady Európy). Neustanovuje žiadne nové práva, skôr slúži na zoskupenie jestvujúcich práv, ktoré boli roztrúsené v rôznych zdrojoch. Pri vykonávaní práva EÚ ju musia členské štáty dodržiavať.

Európska únia vychádza zo záväzku presadzovať a ochraňovať ľudské práva, demokraciu a právny štát aj mimo územie EÚ. Ľudské práva sú v centre vzťahov EÚ s inými krajinami a regiónmi. EÚ preto v rámci svojej politiky: podporuje práva žien, detí, menšín a vysídlených osôb; bojuje proti trestu smrti, mučeniu, obchodovaniu s ľuďmi a diskriminácii; chráni občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva; chráni ľudské práva prostredníctvom aktívnej spolupráce s partnerskými krajinami, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a skupinami a združeniami na všetkých úrovniach spoločnosti a zahŕňa doložky o ľudských právach do všetkých dohôd o obchode alebo spolupráci s tretími krajinami.

Ďalšie zdroje: