Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli je zastupiteľský úrad zriadený Ministerstvom zahraničných vecí a Európskych záležitosti SR. Na čele úradu je stály predstaviteľ, aktuálne Peter Javorčík.

Zastúpenie plní rolu spojky v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho poslanie je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov a zasadnutia hláv štátov, alebo vlád (summity EÚ). Tím diplomatických zástupcov všetkých ministerstiev zastupuje záujmy Slovenska v Európskej únii a tvorí tak predĺženú ruku rezortov pri presadzovaní stanovísk, návrhov a odporúčaní na rokovaniach v rámci Rady EÚ. Spomedzi orgánov EÚ je to práve Rada, ktorá je rozhodovacím orgánom v politických otázkach Únie.

Pracovníci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ako aj experti z ústredia, sa zúčastňujú na pracovných skupinách a výboroch, ktorých je aj s podskupinami vyše tristo. Pripravujú materiály na rokovania stálych predstaviteľov a následne ministrov EÚ. Zasadnutia Rady ministrov v rôznych formáciách pripravuje Výbor stálych predstaviteľov (Coreper II - veľvyslanci a Coreper I – zástupcovia veľvyslancov), ktorý zasadá každý týždeň a schvaľuje prácu výborov a pracovných skupín. Okrem pravidelných zasadnutí Rady ministrov sa zvyčajne v Bruseli, spravidla štyrikrát ročne (dvakrát počas predsedníctva) konajú zasadnutia Európskej rady (summity EÚ). Zúčastňujú sa na nich hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov a predseda Komisie.

Stále zastúpenie udržiava kontakty aj s ostatnými európskymi inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom, osobitne so slovenskými poslancami a Európskou komisiou. Je tiež v kontakte so všetkými, koho sa EÚ dotýka. Zahŕňa to slovenské podniky, regióny, lobistov, konzultantov, akademikov a médiá. Ďalšie zastupiteľstvá SR v Bruseli sú Stála delegácia NATOVeľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli.

Ďalšie zdroje: