Európske štrukturálne a investičné fondy sú fondy, ktoré spoločne pracujú na podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (tak ako ho ustanovuje článok 3 Zmluvy o EÚ a v článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a na dosahovaní cieľov stratégie EÚ Európa 2020 na vytvorenie inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu.

 

Fondy spravuje Európska komisia spoločne s členskými štátmi EÚ. Zameriavajú sa hlavne na päť oblastí: výskum a inovácie, digitálne technológie, podpora nízkouhlíkového hospodárstva, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a malé podniky.

 

Existuje päť fondov:

 

Tri fondy (EFRR, ESF a KF) spadajú do politiky súdržnosti EÚ. Na financovanie z prvých dvoch sú oprávnené všetky regióny EÚ. Podporu z kohézneho fondu môžu žiadať iba menej rozvinuté regióny. Finančné prostriedky dostupné v rámci politiky súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 dosahujú 351,8 miliardy EUR. Ďalšie dva fondy (EPFRV a ENRF) sa zameriavajú na potreby vidieckych a námorných regiónov. Všetky fondy spravujú samostatné krajiny na základe partnerských dohôd.