Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT) z roku 1947 bola prvou colnou a obchodnou medzinárodnou dohodou. Upravovala podmienky medzinárodného obchodu predovšetkým s ohľadom na colné sadzby. Jej cieľom bolo presadenie slobodného obchodu na základe reciprocity a zabránenie hospodárskej diskriminácii. V roku 1995, keď mala dohoda GATT už 124 signatárov ju nahradila Svetová obchodná organizácia (WTO).

Dohoda GATT obsahovala zásahu, že dovážaný tovar nemá byť daňovo znevýhodňovaný oproti domácim výrobkom. Ďalej vymedzila teritoriálnu pôsobnosť dohody, formy spolupráce s Medzinárodným menovým fondom a výnimky z doložky najvyšších výhod pre colné únie. Od svojho ustanovenia vykonával aparát GATT aj funkciu medzinárodnej organizácie pre obchodno-politické otázky. V rokoch 1963 – 1990 prebehli tri kolá rozhovorov o znižovaní ciel a podpore svetového obchodu. Tzv. Kennedyho kolo (1963 – 1967) dosiahlo zníženie ciel o 30 %. Tokijské kolo (1977 – 1979) prinieslo naopak zvýšenie ciel na prevažne poľnohospodárske výrobky dovážané do krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Uruguajské kolo (1986 – 1990) opäť väčšinu ciel na dovoz poľnohospodárskych výrobkov zrušilo. Dohoda od 1. januára 1995 nahradila Svetová obchodná organizácia, ktorá združuje 164 členov vrátane Európskej únie.

Ďalšie zdroje: