Európsky výbor regiónov je poradný orgán, ktorého úlohou je zastupovať európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni. Výbor tvorí ho 350 členov z členských krajín EÚ. Títo zástupcovia sú volení a pracujúci na miestnej alebo regionálnej úrovni. Členovia za každú krajinu tvoria tzv. národnú delegáciu. Za Slovensko je vo Výbore celkom 9 členov.

Slovensko zastupuje 9 stálych členov a 9 náhradníkov. Stálymi členmi sú:

Okrem stálych členov, je vo Výbore ešte 9 náhradníkov. Náhradníkmi sú:

Prostredníctvom platformy Výboru regiónov si členovia vymieňajú názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú dosah na európske regióny a mestá. Tieto tak majú vďaka Výboru príležitosť oficiálne sa zapojiť do tvorby právnych predpisov EÚ. Európska komisia, Rada EÚ alebo Európsky parlament sa radia s Výborom regiónov v prípade navrhovania právnych predpisov v oblastiach, ktoré majú dosah na miestnu a regionálnu samosprávu (ako napr. doprava, zmena klímy, zdravotníctvo, vzdelávania, zamestnanosť, sociálna súdržnosť). Ku každému obdržanému legislatívne návrhu, vypracuje a príjme Výbor regiónov stanovisko. V prípade, že by ho inštitúcie EÚ v relevantných témach nekonzultovali, vie Výbor regiónov podať podnet na Súdny dvor Európskej únie. Ročne sa uskutoční maximálne 6 plenárnych zasadnutí. Ich hlavným účelom je hlasovať o stanoviskách, správach a uzneseniach. Takto sa ročne príjme stanovisko pre 50 až 80 legislatívnych prípadov.

Ďalšie zdroje:

Oficiálna stránka – Európsky výbor regiónov

Euractiv.sk – Regionálny rozvoj