Coreper je hlavným prípravným orgánom Rady Európskej únie a znamená „Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri Európskej únii“ (z francúzskeho názvu Comité des Représentants Permanents). Jeho úloha a zloženie vysvetľuje článok 240 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Pokiaľ Rada nerozhodne inak, všetky body, ktoré sa majú zaradiť na program rokovania Rady (okrem niektorých poľnohospodárskych otázok), musí preskúmať najprv Coreper. Coreper pritom nie je rozhodovacím orgánom EÚ. Každú dohodu, ktorú dosiahne, môže spochybniť Rada, ktorá má ako jediná rozhodovaciu právomoc. Rada EÚ má celkovo až tri funkcionálne roviny fungovania – Rada so svojimi vlastnými pravidlami v rámci EÚ, Rada vo svojim odborných podobách a nakoniec práve Výbor stálych zástupcov (Coreper). Všetky tieto roviny sa pritom navzájom prelínajú.

Coreper sa skladá zo „stálych predstaviteľov“ každého členského štátu, ktorí sú vlastne veľvyslancami svojich krajín v EÚ. Vyjadrujú stanoviská svojich vlád a ich cieľom nie je podpora komunitárnych záujmov, ale obhajoba stanovísk členských krajín. Obe zloženia Coreperu (Coreper I a Coreper II) zasadajú každý týždeň. Medzi hlavné úlohy patrí koordinovať a pripravovať prácu rôznych zložení Rady, zabezpečovať konzistentnosť politík EÚ a pripravovať dohody a kompromisy, ktoré sa potom predkladajú na prijatie v Rade.

Coreper I pozostáva zo zástupcov stálych predstaviteľov každej krajiny. Jeho zasadnutiam predsedá zástupca stáleho predstaviteľa krajiny, ktorá zastáva predsedníctvo v Rade pre všeobecné záležitosti.

Coreper I pripravuje prácu šiestich zložení Rady:

  • 1) poľnohospodárstvo a rybárstvo,
  • 2) konkurencieschopnosť,
  • 3) vzdelávanie, mládež, kultúra a šport,
  • 4) zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti,
  • 5) životné prostredie,
  • 6) doprava, telekomunikácie a energetika.

Prácu Coreperu I pripravuje neformálna „skupina Mertens“. Táto pomáha formovať počiatočnú podobu pozícií, ktoré zaujmú delegácie rôznych členských štátov na zasadnutí Coreperu.

 

Coreper II pozostáva zo stálych predstaviteľov každého členského štátu. Predsedá mu stály predstaviteľ krajiny, ktorá zastáva predsedníctvo v Rade pre všeobecné záležitosti.

Coreper II pripravuje prácu štyroch zložení Rady:

  • 1) hospodárske a finančné záležitosti,
  • 2) zahraničné veci,
  • 3) všeobecné záležitosti,
  • 4) spravodlivosť a vnútorné veci.

Prácu Coreperu II pripravuje neformálna „skupina Antici“. Táto pomáha formovať počiatočnú podobu pozícií, ktoré zaujmú delegácie rôznych členských štátov na zasadnutí Coreperu.

Neformálna skupina „Nicolaidis“ pripravuje jednania Rady pre zahraničné záležitosti.

Ďalšie zdroje: