Výbory Európskeho parlamentu tvoria poslanci. Títo sú rozdelení do 20 riadnych výborov a dvoch podvýborov špecializovaných na jednotlivé oblasti. Parlament môže okrem stálych výborov zriadiť podvýbory a dočasné výbory, ktorých úlohou je riešenie osobitných otázok.

Stále výbory skúmajú legislatívne návrhy, a to formou správ, predkladajú plénu pozmeňujúce návrhy a vymenúvajú rokovacie skupiny, ktoré majú s Radou viesť rokovania o právnych predpisoch EÚ. Prijímajú tiež iniciatívne správy, organizujú vypočutia s odborníkmi a kontrolujú ostatné inštitúcie a orgány EÚ. Výbor sa skladá z 25 až 73 riadnych členov a z rovnakého počtu náhradníkov. Každý výbor si spomedzi svojich riadnych členov volí predsedu a štyroch podpredsedov, ktorí spolu tvoria predsedníctvo výboru a tieto funkcie vykonávajú dva a pol roka. Politické zloženie výborov odráža politické zloženie pléna Parlamentu. Schôdze parlamentných výborov sa konajú spravidla v Bruseli a podporu im poskytuje sekretariát. Ich rozpravy sú verejné a väčšinou sa vysielajú cez internet.

Zaradenie poslancov do výborov je interným rozhodnutím poslaneckých klubov. Výmena miest vo výboroch medzi jednotlivými poslaneckými klubmi nie je povolená. Slovenskí europoslanci sú rozdelení do šiestich rôznych výborov a náhradníkmi v ďalších. Okrem členstva vo výboroch má Slovensko aj historicky prvú predsedníčku výboru. Lucia Ďuriš Nicholsonová sa na obdobie dva a pol roka stala predsedníčkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Medzi stále výbory patria:

 1. Zahraničné veci (AFET) s podvýbormi pre Ľudské práva (DROI) a Bezpečnosť a obranu (SEDE)
 2. Rozvoj (DEVE)
 3. Medzinárodný obchod (INTA)
 4. Rozpočet (BUDG)
 5. Kontrola rozpočtu (CONT)
 6. Hospodárske a menové veci (ECON)
 7. Zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)
 8. Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)
 9. Priemysel, výskum a energetika (ITRE)
 10. Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa (IMCO)
 11. Doprava a cestovný ruch (TRAN)
 12. Regionálny rozvoj (REGI)
 13. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI)
 14. Rybárstvo (PECH)
 15. Kultúra a vzdelávanie (CULT)
 16. Právne veci (JURI)
 17. Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
 18. Ústavné veci (AFCO)
 19. Práva žien a rodová rovnosť (FEMM)
 20. Petície (PETI)

Ďalšie zdroje:

Európsky parlament – Výbory

Európsky parlament – Zoznam výborov

Euractiv.sk – Deľba práce a pozícií v Európskom parlamente: Výbory a slovenskí europoslanci