Výskum a inovácie priamo prispievajú k úrovni prosperity a blahobytu ľudí aj spoločnosti. Lisabonská zmluva posilňuje činnosť Európskej únie v oblasti výskumu v záujme vytvorenia európskeho výskumného priestoru. EÚ vníma investície do výskumu a inovácií ako investície do budúcnosti Európy. Pomáhajú Európe vynikať v celosvetovej hospodárskej súťaži. Vďaka ním sa riešia niektoré z najväčších spoločenských problémov, čím sa zlepšuje každodenný život ľudí v Európe a vo svete.

Podpora výskumu a inovácií zo zdrojov EÚ predstavuje pridanú hodnotu, lebo podnecuje spoluprácu medzi výskumnými skupinami naprieč krajinami a vednými odbormi. Prvá snímka čiernej diery, napríklad, vznikla aj vďaka európskym prostriedkom. Ide o globálnu vedeckú spoluprácu, na ktorej sa zúčastňujú aj vedci s finančnou podporou EÚ. Majú tak príležitosti smerovať k prelomovým objavom.

EÚ poskytuje zo svojich viacročných rámcových programov pre výskum a inovácie finančné prostriedky s cieľom:

  • posilniť postavenie EÚ vo vede,
  • posilniť priemyselné inovácie vrátane investícií do kľúčových technológií, rozsiahlejšieho prístupu ku kapitálu a podpory pre malé a stredné podniky,
  • riešiť závažné sociálne problémy, akými sú zmena klímy, udržateľná doprava, energia z obnoviteľných zdrojov,
  • zabezpečiť, aby sa zásadné technologické objavy transformovali na reálne výrobky so skutočným komerčným potenciálom, a to prostredníctvom budovania partnerstiev s priemyslom a vládami,
  • zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií.

Horizont 2020 je program EÚ v oblasti výskumu a inovácie na obdobie rokov 2014 – 2020. Disponuje rozpočtom vo výške takmer 80 miliárd EUR. Jeho obsah prispieva k vykonávaniu stratégie Európy v oblasti inovácie s názvom Únia inovácií, ktorá je jednou z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020. Cieľom programu Horizont 2020 je pretvoriť EÚ na poprednú znalostnú ekonomiku, ktorá vykonáva vedeckú a inovačnú činnosť na svetovej úrovni, a zabezpečiť tak celosvetovú konkurencieschopnosť Európy.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Výskum a inovácie

Právne predpisy – Výskum a inovácie

Európska komisia – Ciele politiky v oblasti výskumu a inovácií

Európska komisia – Horizon 2020

Euractiv.sk – Veda a inovácie