Vzdelávanie a odborná príprava ako aj politika v oblasti mládeže a športu majú v Európe zásadnú úlohu. Sú vnímané ako oblasti, ktoré podporujú zamestnanosť a rast. Takisto v EÚ posilňujú sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo. EÚ prostredníctvom programov vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu rozvíja a posilňuje európsku dimenziu, podporuje mobilitu a povzbudzuje medzinárodnú spoluprácu.

EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov. Okrem toho podporuje viacjazyčnosť, podnecuje mobilitu študentov, stážistov, učiteľov a mladých ľudí a uľahčuje výmenu informácií a skúseností s cieľom zlepšovania úrovne vzdelávania. Na Slovensku, napríklad, od vstupu do EÚ, index ľudského rozvoja rastie. Index ľudského rozvoja (HDI) hodnotí dlhodobý vývoj krajiny v troch základných aspektoch – dlhý a zdravý život, prístup k vzdelaniu a životná úroveň. Zatiaľ čo v rokoch 1990 až 2000 sa rozdiel medzi HDI Slovenska a priemeru EÚ15 zvyšoval, po vstupe sa postupne približuje. V roku 2017 sa Slovensko dostalo na 38. miesto.

EÚ stanovuje rámec, v rámci ktorého si členské štáty môžu vymieňať najlepšie postupy a navzájom sa od seba učiť. Cieľom je: zabezpečiť realizáciu celoživotného vzdelávania a mobility; zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy; podporovať rovnosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo a podnecovať tvorivosť, inovácie a podnikanie. Na dosiahnutie týchto cieľov, vykonáva EÚ politiky v sektoroch ako školstvo, odborné vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

V oblasti mládeže stanovuje EÚ rámec spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom stratégie EÚ pre mládež. Program Erasmus+ poskytuje EÚ aj financovanie, nástroje a zdroje pre jednotlivcov, organizácie. Cez program je možné realizovať reformy politiky v oblastiach: štúdium, odborná príprava a rozvoj študentov, stážistov a odborníkov v oblasti vzdelávania v zahraničí; príležitosti v zahraničí pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou; príležitosti pre organizácie rozvíjať partnerstvá zamerané na inovácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a výmena poznatkov a reforma politiky na podporu rastu, zamestnanosti, rovnosti a sociálneho začlenenia v Európe. Vďaka programu sa len v roku 2017 nejakým spôsobom vzdelalo takmer 800 000 jednotlivcov a EÚ do týchto programov vzdelávania investovala 2,6 miliárd EUR.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Vzdelávanie, odborná príprava a mládež

Právne predpisy – Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Európska komisia – Stratégia EÚ pre mládež

Európska komisia – Erasmus +

Euractiv.sk – Vzdelávanie