Európska únia prostredníctvom všetkých svojich politík a činností usiluje o lepšiu ochranu zdravia v súlade s článkom 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. EÚ nedefinuje zdravotnú politiku ani organizáciu či poskytovanie zdravotných služieb a lekárskej starostlivosti. Jej činnosť slúži skôr na doplnenie vnútroštátnych politík a na podporu spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti verejného zdravia.

EÚ v oblasti zdravotníctva podporuje vlády pri združovaní zdrojov a prekonávaní spoločných výziev. Okrem formulovania právnych predpisov a noriem EÚ týkajúcich sa zdravotníckych výrobkov a služieb, poskytuje aj finančné prostriedky na projekty v oblasti zdravia. Aktuálny, tretí program v oblasti zdravia (2014 – 2020) je finančný nástroj na podporu spolupráce medzi krajinami EÚ a podnecovanie a rozvoj činností v oblasti zdravia. Jeho rozpočet je rozpočet je 449,4 miliónov EUR. V rámci 23 prioritných oblastí má štyri špecifické ciele:

  1. podpora zdravia, prevencia chorôb a podpora zdravého životného štýlu zohľadnením problematiky zdravia vo všetkých politikách,
  2. ochrana občanov EÚ pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
  3. prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti,
  4. uľahčenie prístupu občanov EÚ k vysokokvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti.

Opatrenia EÚ sa vo vzťahu k otázkam zdravia zameriavajú na skvalitnenie verejného zdravia, predchádzanie chorobám a ohrozeniu zdravia vrátane chorôb, ktoré sa týkajú životného štýlu, ako aj na podporu výskumu. Nová Európska komisia napr. navrhne sprísnenie regulácie tabaku.  Politika EÚ v oblasti zdravia sa zameriava na ochranu a zlepšenie zdravia. Zabezpečuje rovnaký prístup k modernej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých Európanov a koordináciu všetkých závažných zdravotných hrozieb spoločných pre viaceré krajiny EÚ. Únia tiež kladie dôraz na verejné zdravie, pričom veľkú úlohu tu zohráva prevencia chorôb. Prevencia sa dotýka mnohých oblastí, ako sú vakcinácia, boj proti antimikrobiálnej rezistencii a rakovine a zodpovedné označovanie potravín.

Pri riešení problémov v oblasti zdravia poskytujú členským štátom podporu dve špecializované agentúry. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb posudzuje a monitoruje nové hrozby a koordinuje reakcie na ne. Európska agentúra pre lieky zase zodpovedá za vedecké posudzovanie kvality, bezpečnosti a efektívnosti všetkých liekov v EÚ.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Zdravie

Právne predpisy – Verejné zdravie

Európska komisia – Verejné zdravie

Európska komisia – Zdravotné profily krajín

Euractiv.sk – Zdravotníctvo

Stav zdravia v EÚ 2017