Environmentálne normy EÚ, ktoré sa rozvíjali niekoľko desaťročí, patria medzi najprísnejšie na svete. Politika v oblasti životného prostredia usmerňuje hospodárstvo EÚ, aby bolo šetrnejšie k životnému prostrediu, chránilo prírodné zdroje a zachovávalo zdravie ľudí. Zakladá sa na článku 11 a článkoch 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Udržateľný rozvoj je zastrešujúcim cieľom EÚ, ktorá sa zasadzuje za „vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia“ (článok 3 Zmluvy o Európskej únii).

EÚ a vlády členských štátov s podporou špecializovaných výskumných programov, právnych predpisov a financovania stanovili jasné ciele európskej environmentálnej politiky do roku 2020, ako aj víziu do roku 2050. Cieľom je chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ; prejsť na nízkouhlíkové, ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a chrániť občanov EÚ pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt. V mnohých oblastiach prebiehajú práce na ochrane ohrozených druhov a prírodných oblastí v EÚ, zaistení bezpečnej pitnej a úžitkovej vody, zlepšení kvality ovzdušia a nakladania s odpadom, ako aj na znížení účinkov škodlivých chemických látok.

V súvislosti so zmenou klímy EÚ vymedzuje a vykonáva opatrenia a stratégie v oblasti klímy a zastáva vedúcu úlohu počas medzinárodných rokovaní o klíme. EÚ sa zaviazala, že bude zabezpečovať úspešné vykonávanie Parížskej dohody a vykonávanie systému EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov (EÚ ETS). V tomto kontexte sa krajiny EÚ dohodli, že v nasledujúcich rokoch budú napĺňať rôzne ciele. Zámerom EÚ je zabezpečiť, aby problémy súvisiace s klímou boli zohľadňované aj v ostatných oblastiach politiky (napr. doprava a energetika), a súčasne presadzuje nízkouhlíkové technológie a opatrenia na prispôsobenie sa zmene. EÚ takisto zohráva kľúčovú úlohu pri podpore trvalo udržateľného rozvoja na globálnej úrovni.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Životné prostredie

Právne predpisy – Životné prostredie a zmena klímy

Európska komisia – Energetika, zmena klímy a životné prostredie  

Eurostat – Štatistiky pre environmentálnu oblasť

Euractiv.sk – Životné prostredie