Vzdelávanie a odborná príprava ako aj politika v oblasti mládeže a športu majú v Európe zásadnú úlohu. Sú vnímané ako oblasti, ktoré podporujú zamestnanosť a rast. Takisto v EÚ posilňujú sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo. EÚ prostredníctvom programov vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu rozvíja a posilňuje európsku dimenziu, podporuje mobilitu a povzbudzuje medzinárodnú spoluprácu.

Portugalsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý má právomoc vymenúvať predsedu a ďalších členov vlády. Krajina je administratívne rozdelená na 308 obcí ďalej rozdelených na 3 092 civilných farností.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) je medzinárodná finančná inštitúcia. Vznikla v roku 1990 a sídlo má v Londýne, ale svoje rezidenčné kancelárie má aj v ďalších krajinách svojej pôsobnosti vrátane SR. Slovensko je členom EBRD od roku 1993. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBRD vykonáva minister financií, prípadne guvernér NBS.

Európsky parlament po voľbách v roku 2009 tvorilo 736 poslancov zvolených v 27 členských štátoch Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov.

Ján Figeľ (1960) je slovenský politik a historicky prvý slovenský eurokomisár. Od mája 2016 je osobitným vyslancom pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ.